Propojení součástí

Aby mohly komponenty na stránkách fungovat jako celek, je třeba umět je účinně propojovat. K propojení slouží konektivita vkládaná pomocí uzlu connection do uzlů součástek (component). V uzlu propojení je pak definován cílový objekt propojení a také metoda, kdy má být propojení aktivováno.

Základním princip spočívá v tom, že dojde-li na některé součásti (komponentě) na stránce k některé z definovaných událostí, prověří skript obsluhující stránku, zda na tuto událost jsou "připojeny" zmíněným uzlem connection nějaká propojení a realizuje je.

Samotné propojení může být dvojího druhu:

základní v rámci třídy - kdy není určena konkrétní metoda cílového objektu (je použita default metoda connection) a cílovému objektu je předána odkaz na objekt, kde k události došlo; tato volání jsou obvyklá u objektů téže třídy, většinou jiného rozahu (např. přidání filtru tabulce pro zobrazení odpovídajícíh hodnot);

specifikované metodou - ve chvíli, kdy je určen nejen cílový objekt, ale také metoda, která má být v případě události volána, předává se této metodě vstupní struktura definovaná danou metodou, jež je naplňována volajícím objektem;

Ke každé události v každé komponentě je možné definovat i celou řadu konektivit, které se pak provádějí postupně dle pořadí v definici.

Více o realizaci propojování viz. článek aktivní propojení.