Možnosti sub-modifikací

V rámci dvou typů tříd, tedy třídy document a třídy table, jejichž aplikační obsah je více strukturován než je tomu u zbylých typů, se vyskytuje možnost tzv. sub-modifikace. Tedy možnost integrovat, v rámci základních modifikátorů comex.table.grid a document.form.standard (a případných dalších, poku sub-modifikace podporují) dílčí modifikace jen pro určité části uvedené komponenty.

K čemu je to dobré?

Dílčí modifikace slouží pro změnu standardního zobrazení a nebo funkčnosti prvků a oblastí v dokumentu nebo filtrů a sloupečků v tabulce. Je to způsob jak nahradit či doplnit běžnou formu těchto "dílků" těchto složitějších komponent. Může tak dojít k tomu, že například sloupeček se stavem faktury, který může obsahovat typy (v - vystavená, z - zaplacená, s - stornovaná) bude sub-modifikácí nahrazen proprietálním modifikátorem comex.document.invoice_status, který běžný text nahradí grafickými symboly pro lepší rozlišení uživatelem.

Jak to funguje?

Základní odlišností od běžných modifikátorů je skutečnost, že sub-modifikace jsou vkládány již do definic aplikačního obsahu. Jejich využití tedy nevzniká až v rámci tvorby stránek, jak je tomu u běžných modifikátorů, které tvoří stránkové komponenty. Jsou tedy vkládány do definic tříd. Z toho vyplývá několik charakteristických specifik sub-modifikací:

Jednak je to skutečnost, že jsou vkládány nikoli pomocí uzlu komponenty, ale pomocí uzlu a to pomocí uzlu modification;

Není použit atribut source, jako je tomu při použití modifikátoru při vkládání komponenty na stránku, ale odkaz na definici modifikátoru je prováděn pouze atributem name - třída a rozsah jsou již dány aplikační definicí, kde je sub-modifikace uvedena;

V kontextu aplikačního obsahu lze využívat pouze parametrizaci modifikace, nelze tedy vkládat uzly connection pro propojování komponent na stránce;

V rámci definice sub-modifikátoru jsou definovány pouze možné parametry. Další specifikace - metody, vlastnosti a události - definovány nejsou, protože je nelze z výše uvedených důvodů využívat;

Sub-modifikace mohou být uvedeny

Pomocné modifikace dílčích částí mohou být uvedeny v těchto částech (definicích tříd):

comex.document.form v segmentech, tedy v uzlech area a element;

comex.table.data a comex.table.form, v datech je možné modifikovat sloupečky column a kolonky filtru a dalších formulářů tabulek, tedy uzly fieldset a field;

Další detaily k sub-modifikacím viz. uzel modification v popisu schematu.