Stránky

Teprve na stránkách, webových nebo vytvořených v jiném prostředí, nabývají předchozí obsahy a programové vybavení konkrétních forem a vytváří funkční celky uživatelského rozhraní pro nejširší okruh uživatelů aplikace systému flexideo.

Obdobně jako předchozí dva druhy definic (třídy a modifikátory) mají i stránky pevně dánu strukturu své definice tak, aby bylo možné s ní pracovat stabilními prostředky.


Koncept stránky

Účelem definice stránky je poskládat komponenty na stránku do funkčního uživatelského rozhraní.


Rámce a komponenty

Stránky jsou složeny z komponent organizovaných do rámců (viz. též příklad definice stránky).

Zatímco komponenty jsou uzavřené entity určené svými modifikátory, existence rámců je dána pouze definicí stránky.


Organizace stránky

Rámce plní funkci orgranizátora stránky, ale nejsou samy o sobě na stránce viditelné. Jeden rámec může obsahovat jiné, vnořené.

Vedle toho rámce zajišťují také rozmístění komponent. Komponenta v jednom rámci vždy zabere celou dostupnou šířku rámce. Pokud tedy chceme umístit na stránce dvě komponenty vedle sebe, je třeba je umístit do sousedních rámců a těmto rámcům omezit šířku na stanovením počet zabraných dlaždic odpovídajícím parametrem uzlu frame.


Responzivita

Jednotlivé komponenty a také rámce se již samy o sobě přizpůsobují velikosti displeje zařízení, na kterém uživatel svou COMEX stránku zobrazí. Jde však o čistě technologické zajištění viditelnosti, použitelnosti a základního uživatelského komfortu.

Pomocí definice stránky však také můžete zobrazení stránky s ohledem na velikost displeje řídit pro jednotlivý aplikační obsah stránky. Můžete se rozhodnout, že určitá část bude viditelná pouze na zařízeních od určité velikosti a na menších skrýt, protože nejsou klíčovými prvky stránky. Při práci na šířu můžete zajistit zobrazení plného menu a při práci na výšku jen jeho menší rozbalovací ekvivalent apod. Tyto úkony vám usnadní editor stránek COMEX.


Jména a odkazy

Jak již bylo uvedeno v úvodu v popisu syntaxe odkazování na jednotlivé komponenty na stránce, slouží odkazy na modifikátory a jejich instance také pro identifikaci komponent na stránce i mimo ni (viz. též použití odkazů. Zejména pak jde o použití pro aktivní propojení součástí popisovaných v další části.


Aktivní propojení

Jak již bylo uvedeno v úvodu, je možné mezi komponentami na stránce vytvářet propojení. Propojení mezi dvěma komponentami vytváříme v definici umístění té výchozí nebo také zdrojové komponenty a odkazujeme v něm na komponentu cílovou. Zároveň uvádíme, kdy má být toto propojení aktivováno, při jaké události.

Jednoduché propojení, které zajišťuje odeslání filtrovacího formuláře do filtrovací tabulky může vypadat takto:

example
<cxd:connection target="comex.table.data:1023.grid" event="submit"/>

Do uzlu propojení je také možné vložit podmínku pomocí uzlu test, která může aktivaci konektivity za určité situaci zabránit. Účelem uzlu test, je-li uveden, je posbírat v okamžiku události aktuální informace a vyhodnotit je dle svého operátoru a případné vnořené struktury pro vyhodnocení, zda je výsledkem hodnota true nebo false. Propojení se pak aktivuje pouze, pokud je výsledkem true. Pokud není uzel test uveden, aktivuje se dané propojení vždy, tedy bezpodmínečně.

Možnosti konektivit jsou dány jednotlivými modifikátory a jejich definicemi, které tyto možnosti popisují. Použití těchto definic vám při skládání stránek usnadní editor stránek COMEX.


Sběr hodnot, výrazy

Při definici stránky a jejích komponent v rámečcích se někdy setkáváme s potřebou sběru a vyhodnocení informací, například vyhodnocujeme podmínku zobrazení některé komponenty či tvoříme podklad pro propojení mezi komponentami. V těchto a dalších případech používáme do XML strukturované výrazy pro zajištění potřebných hodnot.

Pro sbě hodnot je důležitý požadovaný datový typ, se kterými pracují jednotlivé komponenty tvořené modifikátory na stránkách comex.

Tyto základní datové typy jsou dále rozšiřovány typy skládanými, které mají dvě základní podoby:

objekt

pole

Zatímco objekt je strukturovaná datová entita s pojmenovanými vlastnostmi různých datových typů, pole je seznam jednoduchých nebo i složených datových struktur stejného typu. Jednotlivé položky objektu mají tedy na rozdíl od položek menu své identifikační názvy, pomocí kterých je k nim přistupováno. K položkám menu je přistupováno pomocí indexu a počet položek pole se z pravidla liší. Výčet struktury objektu je předem dán.

Výskyt polí a struktura objektů je dána definicí modifikátorů stejně, jako jeho vlastnosti, metody, parametry a události.


Existence a umístění stránek

Existují celkem 3 druhy definic (viz. tři druhy definic), vedle definic modifikátorů, které zajišťují vývojáři a jsou to "jen" pomocné typy pro sestavení definic stránek, které odkazují na definici komponent.

Zde se podíváme tedy především na dva druhy definic. Každá struktura informačního stromu (složka či přehled) jsou identifikovány většinou 4-místným celočíselným id má na sebe vázány 2 druhy definic:

definice komponenty (např. obsah složky, popis dat tabulky aj.)

definice tzv. domovské stránky

Popis stránky je nejprve generován pomocí flexideo tools a pak je v pagEditu upravitelný. Takže zatímco ten první druh definic a jeho obsah je udržován intranetem a publikován do COMEX přes tools, ten druhý jen generuje výchozí obsah, dokud není v pagEditu změněn.

Každá složka či tabulka tak má svou "domovskou" stránku, kam je například přesměrován hledáček stránkové lišty (funguje tak, že hledání vždy přesměruje na "domovskou" stránku tabulky vybraného hledání

Důležité je si uvědomit, že nástroje tabulek, obsahy filtrů, obsahy menu dané potomky složek a tabulek, to vše spadá do definic komponenty, nikoli stránky. Tj. pokud např. upravíme filtr nebo sloupeček tabulky, upraví se na všech stránkách, kde byla komponenta tabulky použita stejně. Pokud bychom ale na tu stránku chtěli něco přidat, například další tabulku či jinou komponentu, je to již otázka pagEditu, kde upravujeme definice stránek.


ÚvodTřídyModifikátoryStránkyEditordefinitionPopis knihovny