Koncept stránky

Účelem definice stránky je poskládat komponenty na stránku do funkčního uživatelského rozhraní.

Existence stránky je dána stromovým uzlem, tedy složkou nebo přehledem intranetu tvořených v oblasti společné (corporate) nebo veřejné (public), pokud jsou zde tyto "zapnuty" pro rozhraní COMEX. Každý tento uzel složky či přehledu má v rámci jedné aplikace jedinečné id, kterým je pak možné stránku odkazovat například takto:

https://system.firma.cz/comex/?id=1234

Z odkazu, pokud by byl opravdu funkční, je patrné, že v doméně firma.cz je subdoména system určena pro provoz jedné instance aplikačního serveru flexideo. V databázi této aplikace existuje intranetem definovaná složka či přehled s číslem 1234 v oblasti corporate či public. Zároveň byla pro tento uzel vytvořena stránka COMEX, tedy přesněji definice takové stránky, která tuto stránku reprezentuje.

Generování vs tvorba definice

Samotná definice stránky je ukládána do databáze při výchozí tvorbě pomocí nástrojů flexideo, mezi kterými je možné nájít nástroj pro generování těchto definic standardní šablonou. Tato šablona neudává barevné, ale funkční schema. Barevné schema je řízeno pro celou aplikaci custom soubory na jediném místě ve složce comex.

Stránku a její obsah a rozložení je možné dále editovat editorem stránek. Jakmile dojde k editaci a uložení upravené definice editorem, automaticky se zapíná příznak customizace v hlavičce definice (v odpovídajícím x_item_shared), který zajistí, že další případné generování nástrojem nepřemaže ruční úpravy definice stránky. Definice stránky nebude generováním upravena ani při výslovném uvedení id stránky a volby pro generování definice stránky. Pokud by bylo zapotřebí se vrátit ke generované standardní verzi stránky, je toto možné zapnout ve vlastnostech kmenového uzlu stránky ve zmíněném editoru stránek.

Aplikační lišta

Automatickou a nedílnou součástí každé stránky je horní, tzv. aplikační lišta. Lišta na stránce pro práci se smlouvami může vypadat například takto:

burger menu - Hned v levé části je tzv. burger menu reprezentující hlavní nabídku COMEX aplikace; v rámci jedné instance flexideo dané jednou databází může existovat několik COMEX aplikací sloužících ke specifickým účelům; počet těchto dílčích aplikaci v jedné instanci flexideo není v nijak omezován; existence aplikace je dána uzlem (přehledem nebo složkou intranetu), který je sám o sobě "zapnut" pro comex, ale nemá žádného rodiče nebo tento rodič ve stromové struktuře intranetu není určen (tj. "zapnut") pro COMEX rozhraní. Potomci takového uzlu, nejsou-li nastaveny jako integrované, tvoří položky hlavního menu aplikace a burger-menu slouží pro rychlé přepínání mezi těmito hlavními oblastmi dílčí aplikace.

šipka zpět - Dalším nástrojem na liště je šipka pro přechod na předchozí zobrazenou stránku; při zobrazování v běžném HTML prohlížeči tato šipka duplikuje funkci prohlížečové šipky zpět, má stejnou funkčnost; při takzvaném dokumentovém režimu je šipka zpět zobrazována jako první nástroj bez burger-menu, na stránkách běžných je zobrazována vedle burger menu, podobně jako na obrázku a pokud již byl proveden první krok, je tato šipka již dostupná;

název stránky - v definici definovaný název stránky, který je v generované definici dán názvem uzlu, pro který je stránka generována; v editoru stránek je možné název změnit; stejně tak je možné jej definovat pro různé jazyky, ve kterých je aplikace příp. dostupná;

lupa hledáčku - všudypřítomný vyhledávač, který zpřístupňuje v intranetu nastavené hledáčky dostupné v rámci dílčí aplikace;

menu uživatele - úplně vpravo je pak na liště ikona pro menu uživatele; vedle možnosti změny hesla a odhlášení je zde také nabídka uživateli dostupných dílčích COMEX aplikací, mezi kterými se zde může přepínat; seznam aplikací je dán hodnotou folder v nastaveních uživatele flexideo;

Jak bylo zmíněno, vzhled lišty se může změnit dle charakteru stránky. Charakter je nastavován parametrem stránky userPanel. Jakmile je nastaven na hodnotu document, promění se lišta na lištu určenou pro práci s dokumentem a propojí se s komponentou formuláře dokumentu, pokud je na stránce uveden.

Stránka obsahuje koncept responzivity, tj. její vzhled se upravuje a optimalizuje podle velikosti a orientace displeje použitého zařízení pro práci s COMEX aplikací. O responizivitě viz dále.