Výuková osnova

Tato kapitola s názvem Výuková osnova obsahuje výukový program o celém konceptuflexideo. Tato kapitola je průběžně aktualizována o poznatky a postřehy z výuky a přípravy zaměstnanců, kteří se na tomto konceptu podílejí.

V navazujícíh článcích a samostatných sekcích postupně vzniká výukový program, který má za úkol provést účástníka výuky částí teoretickou, ale také i částí praktickou. Na spoustě příkladech si zde ukážeme nejen základy jak s konceptem flexideo pracovat, ale také jak analogicky či analyticky správně uvažovat.

V části teorie se budeme věnovat správným konvencím a syntaxím zápisu. Replikátor, který je srdcem všeho a základním kamenem tvorby aplikace je na správné konvenci a syntaxi zápisu založen. Proto je důležité vědět a znát teorii. V praktických ukázkách bude na samostatné výukové aplikaci Účtenka zachycen postup jak celá aplikace vzniká, jak pracuje, jak se rozrůstá v rámci požadavků tvorby aplikace.


I. Začínáme s flexideo (1. - 2. vyuč. hodina)

V následujícíh sekcích v tomto článku se seznámíte jak flexideo funguje a proč tomu tak je.

Intro do platformy flexideo s odkazy:


Prezentace úvodního školení do platformy flexideo

Pro další podrobnosti viz také prezentace ZAČÍNÁME S FLEXIDEO.

Pro postup tvorby z defince jsou klíčové tyto součásti:

viz: následující schema

Pro podrobnější seznámení odkazy zde:

DNA

V dalším obrázku je zachyceno schema tvorby od zajištění serveru až po vznik všech komponent.


II. Založení aplikace, účtenky, smlouva (3. - 6. vyuč. hodina)

Tvoříme a zakládáme novou aplikaci.


III. Přehled ukončené smlouvy, přiřazení platby, služba pro platbu, (7. - 8. vyuč. hodina)

V následující kapitole si ukážeme další nástroje intranetu a replikátoru.


IV. Přehled neuhrazené účtenky, datová makra, hromadná editace, výstupní hodnoty, seskupování řádků, založení aplikace, klonování, COMEX - Třídy, modifikátory (9. - 10. vyuč. hodina)

V Přehledu neuhrazených učtenek pracujeme s datovými makry, hromadnou editací a seskupováním řádků.


V. Podpřehledy, akce, generování akce(11. - 12. vyuč. hodina)

Každý námi vytvořený přehled může mít svůj podpřehled - případné napojení na rodiče. Samozřejmě i zde záleží na zvolených dokumentových typech, datech a potřebě k čemu má přehled sloužit.


VI.Tvorba reportů, vlastní propojení, párování příchozí platby(13. - 14. vyuč. hodina)

V této části výukové kapitoly si ukážeme propojení na jiný dokument, který si nastavíme dle vlastních pravidel. K tomu nám budou sloužit přehledy pro práci s platbami a následná akce, která nám...


VII. Akce vystavení účtenky, COMEX - PagEdit (15. - 16. vyuč. hodina)

V této kapitole si ukážeme jak vystavit účtenku na základě určité smlouvy.


VIII. COMEX - PagEdit, Uživatelské role (17. - 18. vyuč. hodina)

Uživatelské role

x-item


Přiřazení rolí uživatelům

Role uživatelů nám slouží ke specifikaci okruhu uživatelů, kteří budou se systémem pracovat.

Přidělujeme nebo omezujeme přístupová práva pomocí úrovní a oddělení, filtrujeme dostupné dokumenty.


Role uživatelů na intranetu

Každý uživatel aplikace má svou složku, kde je také přesně nadefinovaná uživatelská role. V Ostatních údajích je složka zákazníka, která je pojmenována |prodej|zakaznik . Tento název nám napovídá, že tato osoba či subjekt mají také přístup k intranetu. Pokud by tam svíslítko, svislá čára nebylo a složka by byla pojmenována zakaznik tak daná osoba či subjekt mohou pracovat pouze v poslední uživaelské vrstvě COMEX. Ale v tomto případě je náš Testovací Uživatel nejen zákazníkem, ale i administrátorem. Definuje nám to nejen přiřazená role 1, ale i zaškrtnutá kolonka Administrátor a Typ uživatele v Zařazení.

Nastavovat, či přiřazovat role můžeme také v intranetu v Možnostech položek složky - Role a funkce. Toto je třeba nastavit při tvorbě aplikace pro příklad v části Společné. Tímto krokem se nastaví, že při otevření se zobrazí všechny složky pro vybranou roli.

V části Společné v Administraci je umístěn přehled x-items.

Každý dokument s písmenem x je systémový. Jedná se o systémovou stavbu složek a přehledů. Každý přehled má svoje id. Jde o složky sdílené, ukládají se do dokumentového typu x_item_shared. Tyto itemy jsou do sebe vnořovány. Nastavujeme zde také vlastnosti určování pro COMEX. Vše podrobněji popsáno níže v odkazu:


IX. Automatizace systému - požadavky, vlastnost section, procesy a jejich sestavování (19. - 20. vyuč. hodina)

Automatizace systému Základním charakteristickým rysem je skládání dokumentových typů kde výsledná tabulka bude ukládána na základě více dokumentů. A nebo to můžeme tzv. otočit. Založit přeh...


X. Výměna dat s jinou akcí, práce s bloky (21. - 22. vyuč. hodina)

V této části výuky si nadefinujeme model složitější akce s výměnou dat s jinou akcí.


XI. Jednotlivé části fází - druhá část, volané služby, jmenné prostory (23. - 24. vyuč. hodina)

Registrace webové služby v replikátoru Jmenné prostory Registrace webové služby - Načtení změn v kontaktech V rámci každé aplikace jsou zde v tomto seznamu uvedeny registrované služby. Jedna apl...


XII. Automatizace načítání dat, přehledy - pomocná tabulka, spojování typů přehledů (25. - 26. vyuč. hodina)

Automatizace načítání dat Požadavek get-settings Požadavek save-settings Pomocná tabulka, spojování typů přehledů Akce ohledně Načtení kontaktů je ukázka toho jak nastavit Automatizaci da...


XIII. Sjednocení schvalovacích procesů, požadavek send-email, (27. - 28. vyuč. hodina)

Pro jednoduché shrnutí v návaznosti výukové hodiny 20. vlastnost section, procesy a jejich sestavování - procesním uzlem mohou být dva typy:

ON-LINE AKADEMIE PLATFORMY FLEXIDEO

Tato část výuky navazuje volně na Výukovou osnovu, která obsahuje 13 kapitol rozložených do 28 výukových hodin. V on-line Akademii platformy flexideo se zabýváme důležitostí obsahu, který je klíčový pro účinnou budoucí implementaci flexideo aplikací.

ON-LINE AKADEMIE PLATFORMY FLEXIDEO je rozdělana na teoretickou a praktickou část minimálně o třech setkáních po dvou výukových hodinách. Vše je rozděleno do článků a samostaných sekcí.


Teorie a praxe flexideo akcí

Zde probereme klíčová témata při tvorbě akcí, vysvětlíme v hlavních bodech koncepci akcí, jejich tvorby, fungování následně na praktických příkladech možnosti samotných akcí.


Seznámení s konceptemZákladní části systémuStručný postup tvorbyVýuková osnova