Rozvoj a podpora

Pro zajištění vytvoření a dalšího aplikačního rozvoje jsou u každé aplikace určovány týmy strukturované dle oblastí a stupňů schopností a angažovanosti. V následující tabulce je přehled možností dělený dle oblastí flexideo ve sloupcích a personálních stupních v jednotlivých řádcích:

­­ XDS intranet COMEX
supervisor Klíčová pozice, která řídí záměr a celkovou strukturu každé aplikace. Tato osoba je povinná a je také registrována jako odpovědná u každé aplikace v registru aplikací. Dle rozsahu aplikace jde buď o tutéž osobu nebo o osobu úzce spolupracující se supervizorem pro XDS. Je zodpovědná za správnou návaznost tabulek a akcí na XDS struktury. Třetí součást nejužšího týmu odpovědných osob, jež se soustředí na maximální využití nástrojů vzniklých z XDS a intranetu určité flexideo instance.
insider Výkonná osoba či osoby realizující pod dohledem supervizora či s jeho pomocí klíčovou strukturu dané aplikace flexideo. Jde o tvůrce jádra aplikace. Osoby realizující složky, tabulky a akce v intranetovém rozhraní na základě XDS struktury a to pod dohledem a podporou supervizora odpovědného za účelnost a koncept. V této části jsou organizováni všichni tvůrci externího rozhraní aplikace flexideo, které si příp. objednávají struktury, tabulky a akce v předchozích dvou stupních.
user Defakto jde o okrajové uživatele replikátoru z předchozích dvou stupňů. Jsou separováni pouze u velkých aplikací a pak jde o např. testery, analitiky, integrátory aj. Větší množina interních uživatelů, zpravidla zaškolovaných pro práci s intranetovým rozhraním a to v rámci svého okruhu činností. Do aplikačního rozvoje zasahují pouze jako zpětná vazba. Třetí a nejširší okruh uživatelů z řad buď nejnižších zaměstnaneckých stupňů nebo externích osob, jako jsou partneři, klienti, dodavatelé a řada dalších specifických skupin.

Odpovědnost osob v jednotlivých řádcích klesá směrem od prvního řádku dolů od nejvyšší odpovědnosti za chod systému k té základní. I uživatelé nesou svůj díl odpovědnosti za chod systému jako celku. Odpovědnost se rovněž pohybuje zleva doprava od vyšší k nižší. Nejvyšší odpovědnost tak nese osoba vykonávající funkci supervizora XDS (ta je také u každé aplikace registrována v aplikačním registru na flexideo.com). Nejnižší odpovědnost pak nesou osoby fungující čistě jako uživatelé COMEX rozhraní, mnohdy jde o externí partnery, klienty nebo i anonymní osoby využívající jen veřejně dostupné informace či nástroje systému. Ty tak musí být nejvíce zjednodušeny a nejvíce srozumitelné obecnému použití.


Příprava stupňů, zaškolení, podpora

Výše uvedená tabulka zároveň pomáhá rozklíčovat náročnost znalostní báze, potřeby zaškolení a výcviku. Zatím co pozice vlevo nahoře vyžaduje řadu školení a víceleté zkušenosti z praxe, pozice vpravo dole žádné zaškolení zpravidla nevyžaduje (díky relativní jednoduchosti úkonů a maximálně specializovaných a tedy intuitivních nástrojů).

Dále jednotlivé stupně shora dolů by měli v praxi fungovat také jako šiřitelé dovedností při práci s flexideo aplikacemi, ať již bude mít toto šíření formu skupinových školení, instruktážních textů, vestavěných průvodců nebo jen práci ve skupinách.

Při řešení potíží vzniklých na nižších stupních a v levé části se postupuje směrem doprava a nahoru. Tedy od největšího okruhu méně zasvěcených uživatelů až k těm nejinteresovanějším a nejodpovědnějším. Zároveň tak dochází k přenosu zpětné vazby a požadavků na další aplikační rozvoj.


Stupně odměn, delegování., outsorcing

Je logické, že nejvyšší stupně a obzvláště na levé straně tabulky budou patřit k nejschopnějším a nejlépe odměňovaným odborníkům. Je pak také logické, že tyto stupně mohou být delegovány na externí specialisty. Klient (firma či organizace, vlastnící aplikaci) však má stále silný nástroj pro další rozvoj, neboť ti nejschopnější uživatelé systému na středním stupni tabulky mohou i nadále být pod přímým vlivem organizace klienta.


Seznámení s konceptemZákladní části systémuStručný postup tvorbyRozvoj a podporaLicence?Výuková osnova