Uplatnění definice

XML soubor(y) s popisem požadovaných dokumentů - XDS (Xml Document Specification) řeší tyto okruhy:

jména, datové typy, ikony a popisy segmentů vč. jejich uspořádání,

přístupová práva k dokumentům či jejich částem, k nástrojům pracovní plochy a datovým procesům,

propojení dokumentů – tj. které dokumenty spolu souvisí a jakým způsobem vč. vzájemného využívání,

formáty zadávaných dat a jejich zobrazování či tisk,

vzájemné ovlivňování zobrazení a výpočty ve formuláři,

kontrolní a ochranné mechanismy,

akce pro usnadnění práce s daty zejm. ve formuláři,

nastavení výchozích a automatických hodnot,

propojení s jinými aplikacemi, mapovací schemata.

Definice je koncipována tak, aby bylo co možná nejjednodušší aplikaci definovat a minimalizovat tak časovou náročnost jejího zavádění i pozdějších úprav.

Struktura navržené definice je před generováním verze replikátorem důkladně prověřována tak, aby byly podchyceny pokud možno všechny chyby způsobené lidským faktorem při návrhu definice.

První návrh XDS je brán v rámci jedné aplikace jako výchozí verze a všechny další jako její aktualizace. Při generování aktualizací na základě upraveného XDS tedy dochází i ke zpětným srovnáním a kontrolám. Tuto činnost zajišťuje správa verzí ve flexideo replikátoru.

Přístupová práva a restrikce se udělují pomocí přístupových úrovní (levels) a upravují pomocí příslušnosti k oddělení (sections) každého uživatele. Podle nastavení uživatele je mu přisouzena nebo vygenerována přesně odpovídající role. Tato role pak slouží pro přidělení práv na aplikačním serveru.


Uplatnění definiceII. Tvorba DAD