Výběrovy uzel dokumentu

Objasnění základního vyznamu a způsobů propojování dokumentů pomocí výběrovych uzlů.


Co je výběrový uzel?

Výběrový uzel je místo v dokumentu, které má definovánu možnost propojení na jiný dokument většinou jiného nebo i téhož typu dokumentů - tento typ dokumentu nebo skupina dokumentů je pevně dána. Takové místo je na formuláři dokumentu doprovázeno výběrovými tlačítky "Vybrat" a příp. "Upřesnit". Po stisku tlačítka "Vybrat" (nebo použitím klávesy F10) je uživateli nabídnut seznam možných zdrojových dokumentů, pokud takové existují a uživatel má možnost potřebný dokument vybrat. Teprve tímto výběrem vzniká propojení mezi dvěma dokumenty (po uložení editovaného). Zároveň se kolonky výběrového uzlu (oblast či jediná kolonka) naplní údaji z vybraného dokumentu. Po výběru je v některých propojeních zapotřebí provést ještě upřesnění výběru.

Propojení dvou dokumentů se dá využívat v přehledech dokumentů, kdy je možné na základě vytvořených propojení zobrazené údaje jednoho dokumentu doplňovat o údaje dokumentu druhého (zdrojového i naopak). Jinou možností je tvořit vnořené přehledy - tzv. složky dokumentů. Zde jde o to, že vybraný dokument se může stát výchozím a dokument, jehož formulář je při provádění výběru zobrazen, se stává položkou ve složce výchozího dokumentu. Pokud bychom tedy ve flexideo měli například dokument kontakt a dokument e-mail, mohli bychom při tvorbě e-mailu pro odesílání v kolonce příjemce (která je výběrovým uzlem) vybrat určitý kontakt, a následně pak ve složce dokumentu daného kontaktu zobrazit všechny e-maily odeslané tomuto kontaktu.


Co je upřesňovací uzel?

Jakmile provedete výběr určitého zdrojového dokumentu dle předchozího kroku, může být v některých dokumentech zapotřebí ještě určitého upřesnění. Například zmíněný kontakt může mít více e-mailových adres. Pro takové případy bývá (buď přímo u kolonky e-mailové adresy nebo někde poblíž) tlačítko "Upřesnit". Po jeho zvolení (nebo použití zkratky Shift + F12) se zobrazí okno s výběrem pro upřesnění - v uvedeném příkladu půjde o upřesnění e-mailové adresy.

V některých případech systém sám předvybírá potřebné upřesnění hned v momentě výběru zdrojového dokumentu. Většinou je jako výchozí upřesnění vybrán první výskyt dané položky ve zdrojovém dokumentu. Je rovněž možné, že zdrojový dokument neobsahuje žádný výskyt položky požadované pro upřesnění a v takovém případě není upřesnění možné.


Otevření zdroje

Po výběru zdrojového dokumentu a kdykoli později, pokud není výběr zrušen, má uživatel možnost zdrojový dokument otevřít přímo z místa výběrového uzlu zobrazeného dokumetu. K tomuto účelu slouží tlačítko "Otevřít".Tlačítko běžně otevírá dokument ve formuláři, ve kterém byl zadán. Použítí je možné kliknutím myši nebo klávesou F8, pokud máte kurzor na či ve vybírané oblasti / kolonce. Pokud jde o formulář pohledového typu, je možné otevřít zdrojový dokument ve formuláři obecného typu, pokud tlačítko "Otevřít" stisknete v místě ikony . Problematika obecných a pohledových formulářů viz. Typy dokumentů.

Pokud nebyl dosud žádný dokument vybrán (tj. na tlačítku "Vybrat" je symbol " [ X ] "), je na místě tlačítka "Otevřít" tlačítko "Nový" s ikonou . Pomocí tohoto tlačítka (nebo rovněž klávesou F8) máte možnost otevřít formulář pro přidání nového dokumentu požadovaného typu a po jeho uložení se provede výběr v místě, kde bylo tlačítko "Nový" použito.


Možnosti menu propojení

Na tlačítku "Vybrat" se v hranatých závorkách zobrazuje symbol aktuálního stavu výběrového uzlu. Tento symbol je ovlivňován vaší prací s výběrovým uzlem a je možné jej měnit, pokud přímo na symbol v závorkách kliknete. Výběrový uzel se může nacházet v těchto stavech:

­ "žádný zdrojový dokument" - není vybráno žádné propojení; uzel nebyl použit

­ "nový zdrojový dokument" - po uložení formuláře s tímto uzlem bude vytvořen nový zdrojový dokument (nová instance, tj. záznam)

­ "vybrat zdrojový dokument" - umožňuje a indikuje provedení výběru zdrojového dokumentu

­ "aktualizovat data dle zdroje" - pokud je již vybrán zdroj (X), je v některých případech třeba provést jeho znovunačtení

­ "vybrat ze záložek" - provedení výběru za pomoci záložek na dokumenty odpovídajícího typu. Je zde nabídnut výběr z aktuálních záložek.


Filtr výběrového uzlu

Většinou dochází k tomu, že nabídka zdrojových dokumentů je velmi obsáhlá a je více než praktické ji cíleně zmenšit. K tomuto účelu slouží filtr výběrového uzlu. Jeho zapnutí je indikováno ikonou . Filtr je přímo vestavěn do formuláře a pro jeho zadání se tak přímo používají kolonky výběrového uzlu. Ve většině případů je uzel reprezentován oblastí dokumentu a všechny kolonky této oblasti jsou jeho součástí. Můžete si pak vybrat nejvhodnější kolonku (většinou nějaký název nebo kód) a zadat hledanou hodnotu. Jde-li o textový údaj, můžete zadat jen počáteční písmena. Po zvolení tlačítka vybrat se nabídnou jen ty položky, které dané hodnotě odpovídájí - tj. jejich kolonka, kterou jste pro zadání použili, odpovídá zadání. Často se také stává, že odpovídá právě jedna položka. V takovém případě se výběr zdrojových dokumentů nenabídne a položka rovnou vyplní výběrový uzel.

Dokud neprovedete nové zadání filtru nebo filtr nesmažete (kliknutím na ikonu filtru), zůstavá filtr zadán a použití výběrového tlačítka povede ke stejné nabídce či naplnění uzlu. Aktuální hodnoty zadaného filtru jsou viditelné v bublinové nápovědě na ikoně filtru, pokud na něm zastavíte myší - bez kliknutí.


Možné omezení přístupu

V některých případech je struktura výběrového uzlu definována tak, že nemáte jinou možnost, jak kolonky uzlu vyplnit, než že je vyberete. V takových případech můžete kolonky využít jen pro zadání filtru. Na tuto skutečnost ovšem budete vždy upozorněni.

Dalším stupněm omezení výběrového uzlu může být jeho úplné znepřístupnění. V takovém případě jej stále máte k dispozici, ale kolonky výběru nemůžete žádným způsobem upravit. Pokud je to problém, sdělte to správci systému nebo také můžete požádat kolegu s vyšími přístupovými právy, aby úpravu provedl za vás. Tlačítko Otevřít (pro otevření příp. již vybraného zdrojového dokumentu) však máte i nadále k dispozici.


Historie změnHledání údaje ve formulářiKoš odstraněnychNaposled uloženéOblast obecných údajůPodepisování dokumentůPřílohy dokumentůRozpracované dokumentySložky dokumentůŠablony dokumentůTisk dokumentuVýběrovy uzel dokumentu