2-2 Vytvoření dokumentu

Návod, jak do flexideo evidence zadat nové informace formou vytvoření nového dokumentu.


Úvodní krok

Existují v podstatě dvě možnosti, jak založit nový dokument. Buď máte otevřený nějaký přehledy dokumentů, kam chcete položku doplnit a pak stačí kliknout na nástroj cmntools.newdoc pro otevření formuláře dokumentu ­ nebo můžete kdykoli kliknout na volbu "Nový dokument" v levém horním rohu pracovní plochy. V tomto případě vám bude nabídnut výběr ­ typu dokumentu pro přidání, kde můžete vedle úplně nového prázdného formuláře využít také možnosti šablony dokumentů Naproti tomu první varianta, pokud je využita v přehledu, který je zároveň složky dokumentů vám umožní předvyplnění patřičného výběrový uzel dokumentu na formuláři nově přidávaného dokumentu.

Pokračujte dle toho, zda chcete využít první možnosti zadání nového dokumentu z přehledu nebo možnostvýběru typu či šablony na stránce "Nový dokument"


Výběr typu dokumentu

V zobrazeném seznamu zvolte požadovaný typ dokumentu pro přidání. Po provedení výběru lze položku vybrat pomocí klávesy Enter, dvojitým kliknutím myši nebo tlačítkem vytvořit, jež je umístěno pod seznamem. Pro snadnější výběr při velkém počtu typů dokumentů využijte možnosti zadání jednoho nebo několika prvních písmen z názvu požadovaného typu (malá a velká písmena nerozhodují). Vedle toho je zde možnost použít již předvyplněný dokument ve formě šablony dokumentů V obou případech se vám po provedení tohoto kroku nabídne formulář dokumentu pro vyplnění. Jakmile formulář vyplníte, musíte jej uložit a zavřít! Do té doby nikdo jiný o vašem novém dokumentu "neví"!

Pokud zadáváte dokument z přehledu, nemusíte krok výběru typu vůbec podstupovat. Postup zadání nového dokumentu z přehledu je popsán v dalším kroku.


Zadání nového dokumentu z přehledu

Pokud se nacházíte v přehledu dokumentů (nebo ve složce dokumentu), která je v podstatě také přehledem), můžete pro snadné vytvoření nové instance dokumentu kliknout na nástroj cmntools.newdoc, pomocí kterého se vám rovnou nabídne formulář dokumentu k vyplnění Tento formulář odpovídá tomu typu dokumentu, jehož položky jsou v přehledu zobrazovány. Pokud je přehledem již zmíněná složka dokumentů, bude vám nabídnut formulář s již předvyplněným patřičným výběrovým uzlem dokumentu tak, aby se nový dokument (pokud možno) zobrazil již přímo ve složce dokumentu, kde se nacházíte (vždy samozřejmě závisí ještě na filtrování položek; pro zobrazení nového dokumentu po uložení je nutné aby podmínky filtru splňoval - více o nastaveních přehledu viz.(Přehledy dokumentů).

V přehledu však existuje ještě jedna možnost, jak vytvořit nový dokument. Každá položka v přehledu zobrazená nabízí pomocí tzv.rychlého menu položek možnost připojit k této jiný nový dokument. Přímo v přehledu se u zvolené položky po najetí myší nabídne zmíněné menu v podobě matice devíti tlačítek. Tlačítko s ikonou disponuje nabídkou typů dokumentů, které je možné k dané položce připojit. Připojení se opět děje prostřednictvím výběrového uzlu nově tvořeného dokumentu. Po vyplnění formuláře nového dokumentu nezapomeňte tento formulář uložit a zavřít, do té doby se v evidenci nový dokument neobjeví! Do chvíle uložení jej naleznete pouze ve složce vašich rozpracovaných dokumentů.


2-1 Typy dokumentů2-2 Vytvoření dokumentu2-3 Formulář dokumentu2-4 Podrobnější témata