3-3 Podrobnější témata


Další nastavení přehledů (bod G)

Podrobněji rozepsaný bod G v nastavení přehledů.


Dodatečné zadání - vyhledávání

Vysvětlení a návod k použití dodatečného zadání a s tím souvisejích nastavení kritéria.


Export položek přehledu

Popis možností exportu položek a návod na jeho provedení.


Import položek přehledu

Popis možností importu položek a návod na jeho provedení.


Kritérium v přehledu

Návod na zadání jednoho kritéria při nastavování přehledu dokumentů.


Nastavení přehledů

Návod na provádění nastavení již založených přehledů dokumentů.


Neúplný výčet položek

Položkové omezení počtu položek a jeho dopad na data zobrazená v přehledu.


Opakování exportu a importu

Návod popisující, jak nastavit opakování pro import a export položek přehledu.


Otevření v tabulkovém programu

Přehledy disponují možností otevřít zobrazené položky ve vámi používaném tabulkovém procesoru.

Každý přehled dokumentů umožňuje otevřít zobrazené položky v používaném tabulkovém procesoru (Tab602, Exce Sheet apod.). Aby tato možnost plně fungovala, musít být nainstalován nějaký tabulkový procesor na počítači. Pokud není, otevře se přehled nejspíš v programu pro práci s textovými soubory.

Použití této možnosti je jednoduché. Nejprve je nutné vyhledat potřebné položky v konkrétním přehledu. Pak se nástrojem cmntools.opencsvtab otevře nové okno prohlížeče, v rámci kterého se soubor zobrazí. Pozn.: Pro správné zobrazení je potřeba správné asociace přípony csv s aplikací tabulkového programu.

Funkce zobrazení dat v tabulkovém programu má obdobný okruh použití jako export dat, je sice jednoúčelová, ale za to je jednodušší a navíc nemusíte čekat na spuštění procesu exportu, neboť je využito jiného mechanismu.


Otevření výrazu

Účel a návod k použití otevřených výrazů v kritériích a výstupních údajích při nastavování přehledů.

Kritéria i jejich skupiny a výstupní údaje sice nabízejí velké množství možností pro zadání potřebných nastavení, nepostihují však zcela všechny možnosti jazyka SQL, který je těmito nastaveními na pozadí využíván. Proto je zkušeným uživatelům nabízena možnost doplnit, opravit či přepracovat výrazy kritérií a výstupních hodnot tak, aby bylo možné dosáhnout lepších výsledků v datech zobrazovaných přehledy.


Pomocné formuláře v přehledech (bod I)

Možnosti a využití dodatečně tvořených formulářů na generování zpráv, zejména pro účely extranetů.


Použití části datumu

Návod a vysvětlení k možnosti zobrazovat a porovnávat jen určitou část datumové hodnoty v databázi.

Každé datum se viditelně skládá z údaje o dni, měsíci a roku. Vedle toho každý datum také nepřímo říká, o jaký se jedná týden či čtvrtletí v daném roce a také o jaký se jedná den týdne. Tyto údaje jsou zjistitelné za pomoci kalendáře, který systém také zná a používá. Pokud pak jste schopni tyto části z data účelově oddělit, můžete je použít pro zobrazení na místo celého datumu nebo je můžete srovnávat v kritériích.

Máte-li v systému například datum obchodu, můžete tím, že do kritéria zahrnete jen rok a do prvního sloupce zase zahrnete pouze měsíc, za pomoci sekupování a sčítání položek získat velmi snadno obchodní výsledky po jednotlivých měsích - tedy tabulku o dvanácti řádcích za každý zadaný rok (rok můžete zadávat dodatečně).

Jak bylo již v předchozím kroku zmíněno, část datumu je možno použít v kritériu (podmínce) výběru a výstupním údaji.

V menu položky kritéria zvolte položku "Datumové operace" a v podmenu zase vyberte buď volbu "Jen část datumu (vlevo)" nebo "Jen část datumu (vpravo)" - to záleží na tom, zda datum jen srovnáváte s hodnotou (volba "vlevo") nebo srovnáváte jeden datum s druhým (pak i volba "vpravo" - velmi ojedinělé). V kritériu na patřičné straně srovnávacího operátoru se pak před srovnávaným údajem zobrazí výběrová kolonka pro výběr požadované části datumu (den, týden, atd.).

Z menu výstupního údaje (podobně jako u kritéria) vybereme volbu "Operace s hodnotou údaje" a v podmenu zatrhneme volbu "Použít jen část datumu". Před datumovou kolonkou u výstupního údaje se pak zobrazí výběrová kolonka pro výběr požadované části datumu (den, týden, atd.). Nastavte požadovanou část, která se má ve výstupu zobrazovat.


Poznámky a barevné štítky v přehledech

Popis způsobu a významu označování položek v přehledech a dalších možností s tím spojených.


Propojená nastavení přehledů

Co jsou propojená nastavení přehledů a kde, jak a proč je použít.

Ve složkách dokumentů, kde není možné účinně využívat principu záložek jako odkazu na související přehled umístěný jinde - záložky odkazují totiž vždy na přesně dané místo, je k dispozci mechanismus propojených nastavení přehledů, jež jsou ve složce dokumentu umístěny. Jde o to, že dva různé přehledy v různých složkách jedné oblasti (tj. v oblasti sokromé či společné) ve složce stejného typu dokumentu používají jeden soubor nastavení a změna nastavení jednoho přehledu vede tedy ke změně vlastností i přehledu druhého.

Účel / příklad: V praxi zejména ve společných nastaveních dochází k tomu, že existují přehledy stejného typu na různých místech. Můžete tak například mít ve společné složce "Kontakty" mít přehled klientů a vedle toho můžete mít na jiném společném místě - např. ve složce "Účetnictví" - mít rovněž přehled klientů s jinými údaji potřebnými pro účetní operace. Po otevření jedné položky klienta (otevření složky dokumentů) ale budete například chtít mít na obou místech stejný přehled obchodních smluv klienta. Pak využijete propojených nastavení přehledu obchodních smluv - viz. další krok.

Nejprve musíte mít k dispopzici výchozí přehled ve složce dokumentu. Můžete jej buď vytvořit nebo použít existující. Důležité je, aby to byl přehled vnořený(tj. ve složce dokumentu), a aby tento byl ve stejné oblasti soukromé či společné, ve které bude cílový. Výchozí přehled umístěte do běžné záložky. Pak přejděte do cílové složky, kde chcete propojený přehled vytvořit a použijte nástroj pro kopírování záložky do aktuálního umístění. Pokud jste dodrželi výše uvedené podmínky, budete dotázání na vytvoření propojení. Potvrdíte-li výzvu tlačítkem Ano, bude vložena tabulka s propojením (vyznačeno zdvojenou šipkou ve žlutém poli na ikoně přehledu). Název a popis můžete jako jediné vlastnosti upravit, aniž by to mělo vliv na výchozí přehled.


Přehled jako speciální stránka

Možnosti a účel použití speciálních přehledů.

Přehled může být označen v části G - nastavení přehledů, jako speciální - tedy, že je tvořen speciální (vlastní) stránkou. Na rozdíl od přehledu s vlastní šablonou jsou zde široké možnosti naprogramovat naprosto vlastní vzhled a funkčnost v rámci webového přístupu do systému flexideo. Jako příklad může sloužit speciální stránka "kalendář", které na místo běžné tabulky zavádí plnou funkcionalitu práce s kalendářem, dením náhledem a náhledem na kalendářní měsíc. Rozsah popisu tvorby a užití speciálních přehledů je však nad rámec této příručky a je předmětem školení odborníků, kteří tyto stránky mohou tvořit. Užitečné infromace najdete i v technické podpoře systému na Internetu.


Přenos součástí mezi nastaveními

Popis možnosti, jak některé části nastavení přehledu a transformací je možné přenášet (kopírovat) mezi různými přehledy.


Rozlišení hodnoty údaje

Účel a návod použití rozlišení hodnoty údaje (sloupce) při nastavování přehledu.


Skládané přehledy

K čemu slouží a jak se nastavují přehledy složené z více vnořených nastavení.


Skupiny kritérií

Význam skupiny kritérií v přehledech a návod k jejich použití.


Struktura XML pro export či import

Přesný popis toho, jak by měl exportní či importní soubor XML při exportu či importu z/do databáze flexideo systému vypadat.

Při využití XML formátu dat (pro zkušené a proškolené programátory) pro import či export položek přehledů dokumentů je pevně dána pozice a název datových tagů použitého XML dokumentu. Kmenový tag musí mít název data-file a jeho přímými potomky už jsou tagy s názvemrow reprezentující jednotlivé řádky importu či exportu.

V rámci každého tagu řádku row jsou umístěny atributy jejichž pořadí (na rozdíl od CSV formátu) není důležité. Jde o obecnou výhodu XML - pojmenování hodnot, kde případná chybějící předchozí hodnota nezpůsobí špatné zařazení hodnot dalších. Určující je tedy název atributu. Tento název je generován a splňuje platné podmínky jmen v XML - QName. Jméno je však pomocímenu položky sloupce v nastavení přehledu ("Operace s hodnotou údaje" >> "QName atributu pro šablonu") nastavit dle potřeby. Je zde jediné omezení - název musí začínat znakem velké "E". Pokud znak chybí, je do tohoto nastavení předřazen. Diakritika a mezery (vč. pomlček) jsou eliminovány. XML soubor tedy může mít např. takovouto formu:

<?xml version='1.0'?>

<data-file>

­ ­ ­ ­ ­ ­<row E_col1="údaj prvního sloupce" E_col2="údaj druhého sloupce" atd./>

­ ­ ­ ­ ­ <row .../>

­ ­ ­ ­ ­ ...

</data-file>


Tabulková editace dokumentů

Hromadná editace dokumentů dle přehledu - snadná úrava či přidání pouze přehledem navolených údajů. Popis a způsob použití.


Textový filtr v přehledu

Návod na použití univerzálního textového vyhledávače v rámci dat vymezených přehledem.


Tisk přehledů

Návod a možnosti pro tisky přehledů a soustav dokumentů z přehledů.

Každý běžný přehled dokumentů je možné, vedle přístupu k položkám, tisknout. Tisk přehledu se v zobrazeném přehledu spouští nástrojovým tlačítkem cmntools.print. Po kliknutí na toto tlačítko se uživateli nabídne možnost nastavit tiskárnu, počet kopií a výběr stran k tisku. Zde je možné tisk dokončit potvrzením nebo jej stornovat.

Další možnosti pro tisk přehledu umožňuje tiskový náhled dostupný v přehledu pod nástrojem cmntools.preview. Zde se celý přehled zobrazí tak, jak bude vytištěn. Po kliknutí kamkoli na stránku náhledu je uživateli nabídnuto krátké menu. Vedle volby tisknout a snadné možnosti zavřít okno náhledu, menu nabízí možnost "Uložit jako ..." pro uložení tohoto náhledu do souboru ve formátu HTML pro další použití (ukládáno do exportní složky - viz. správce systému). Vedle možnosti uložení, je tu možnost změny šířky stránky - tj. prostoru pro tisk na stránce. To umožňuje využít pro tisk i jiná media než A4 "na výšku". Další možností je tisk A4 "na šířku" (POZOR: nutno při výzvě k tisku ještě nastavit také tiskárnu - není automatické) či nastavit šířku dle svých potřeb v bodech.

Poslední a velmi užitečnou možností tisku v přehledech je možnost hromadného tisku položek jako celých samostatných dokumentů na samostatné stránky - nástroj cmntools.multiprev. Hromadný tisk využívá tiskových šablon dokumentu, které jsou pro daný typ dokumentu, na kterém je přehled založen, k dispozici. Více viz. Tisk dokumentu.


Tvorba grafů

Popis, jak je možné snadno k přehledům připojit jeden nebo několik jednoduchých koláčových či sloupcových grafů pro grafickou prezentaci zobrazených údajů.


Vlastní formátovací šablona

Účel a návod k použití vlastní šablony pro formátování výsledků vracených serverem pro zobrazení, export a tisk.

V případě, že v nastavení přehledu dokumentů v části G zvolíte zobrazení za pomoci uživatelského vzhledu, musíte k tomuto účelu vytvořit XSLT formátovací šablonu. Tuto šablonu uložte do podsložky users kmenové složky stylesheets webového sídla flexideo systému (flexideo web-server). Případně v podsložce users můžete tvořit ještě další podsložku pro určitý okruh šablon - konzultujte se správcem systému. Pak toto umístění zapište do kolonky pojmenované "uživatelská šablona" a to jako název souboru a případně předřaďte běžné lomítko a název podsložky, pokud jste ji ve složce stylesheets/users vytvořili.

Vedle povinného zadání této šablony, kterou je třeba vytvořit a ke které je zapotřebí dobré znalosti standardů HTML, CSS, XML a XSLT, jsou k dispozici ještě dvě další volby: 1. možnost vypnout tvoření hlavičky, která se jinak tvoří i při uživatelském vzhledu a 2. možnost vypnout systém vyběru položek přehledu, pokud šablona nebude tyto možnosti potřebovat. Používání rychlého menu pak již závisí na vložení či nevložení potřebných ovladačů do samotné šablony. V šabloně je rovněž zapotřebí připravit i možnost pro tisk, kdy je možno využít jiného přístupu k zobrazování. Další informace jsou předmětem speciálního školení.


Vlastní šablona sloupce a předpočet

K čemu slouží a jak nastavit speciální formátovací šabonu pro jeden samostatný sloupec v běžné tabulce nebo jak a kdy použít předpočet hodnoty sloupce.


Výběr kolonky - propojení

Návod a vysvětlivky k vyběru prvku z menu segmentů dokumentu a s tím související propojování dokumentů.


Výběr položek přehledu

Objasnění principu vyběru položky v přehledu a možnosti využití vč. značek, poznámek a jejich ukládání.


Výčet podpoložek

Výklad upozornění informace "vč. podpoložek" zobrazované v některých přehledech.

­Tato doplňková informace (je-li u počtu položek zobrazena), indikuje situaci v přehledu, kdy jeden dokument je reprezentován jednou nebo více položkami, jež jsou vizuálně seskupovány do jednoho řádku tabulky. Řeší se tak například situace, kdy jeden kontakt má více telefonních čísel. Pro přehlednost se jméno a další podobné údaje kontaktu zobrazují pouze jednou, ale ve sloupečku telefon se pak zobrazí výčet všech nalezených údajů.

Udávaný počet se pak týká úplného výčtu všech položek a ne počtu zobrazených řádků tabulky.

Konkrétní význam podpoložek závisí na obsahu přehledu. Zpravidla některé sloupce obsahují buď opakovatelné segmenty (více viz. formulář dokumentu) nebo údaje z jiných dokumentů navázaných na daný přehled většinou pomocí výběrových uzlů. Pak se může stát, že k jednomu řádku dokumentu výchozího existuje n (tedy několik) podpoložek.


3-1 Přehledy dokumentů3-2 Vyhledání dokumentu3-3 Podrobnější témata