4-3 Akce s dokumenty

Co je to akce a jak ji použít.


Co je to akce?

V systému flexideo se speciálně definovaným procesům operujícím s daty dokumentů předem daným způsobem za předem daným účelem říká akce.Akce jsou sestavovány tvůrcem systému, ať již je tento tvůrce e...


Transformační procesy

Akce, jakožto vysokoúrovňový XML pseudo jazyk, mají své instrukce, jejichž popis a použití je součástí popisu XDS definice. Jednou z těchto instrukcí je i instrukce pro volání funkcí (functions). Jednou z takto volaných funkcí je i funkce s názvem runTransformProcedure, která spouští tzv. transformační procesy. Transformační proto, protože jsou založeny na principu XSL Transformace, kdy vstupem je XML obdržené většinou ze serveru a výstupem je buď opět XML určené jako požadavek k uložení či provedení na serveru či prostý text určený k zobrazení či uložení. Do této transformace mohou vedle požadavků vstupovat i proměnné zadané uživatelem či seznamy pdk a typů dokumentů. Transformace mají zpravidla jeden krok, ale mohou být provedeny i ve více krocích s tím, že každý krok je prováděn transakčně. Většinu těchto transformací je možné nastavit pomocí webového rozhraní pro definici transformací přímo v nastavení přehledů, kde v levém horním rohu máte možnost na základě daného přehledu vytvořit "Transformaci", kterou je možno využívat zejm. i v jiných přehledech a také jinými uživateli, což specifikujete v rámci tvořené transformace. Více o tvorbě transformací na základě přehledu viz. transformační procesy.


4-1 Průvodci činnostmi4-2 Makra - tvorba a použití4-3 Akce s dokumenty4-4 Hromadné úpravy4-5 Podrobnější témata4-6 Práce s bloky