flexideo tools

Tato sada nástrojů a zároveň framework, umožňující snadné doplnění, nabízí řadu užitečných nástrojů jak pro běžné uživatele tak také pro administrátory systému.

nahled na okno

Všechny nástroje jsou v programu nástrojů, vč. těch doplňovaných, k výběru na levém okraji okna. Ve střední a levé části je pak prostor pro seznam úloh nástroje a formulář pro nastavení jednotlivé úlohy nástroje. Ve spodní části je infopanel, kde se zobrazují průběžné informace při běhu nástroje:

Pro programátory je zde připraven snadný způsob zavádění nástrojů vlastních a se systémem správce úlohu. Každá úloha pomocí nastavení zadávání sadu vstupních údajů a protokolování úloh nabízí evidence úloh pro každý nástroj a seznam flexideo serverů, se kterými je možné pracovat. Vše je evidováno prostřednictvím pomocných XML souborů ukládaných v pracovní složce. Je zde připravena třída pro komunikaci s flexideo serverem, třída pro práci s typovými XML soubory a mnoho různých pomocných funkcí. Na hotové nástroje je pak možné samostatně prostřednictvím odkazů (zástupců Windows) na jejich podsložky. Více viz. kód.

Výchozí framework již obsahuje základní nástroje, kterými jsou:

Odesílání požadavků - nástroj pro zadávání (odesílání) ručně vytvořených či převzatých požadavků a nahlížení na odpovědi serveru.

Převzetí nastavení - umožňuje přenos intranetových i COMEX větví mezi tzv. klony aplikací kde jsou identické XDS značky, které přenos umožňují bez dodatečných úprav.

Tvorba COMEXu - nástroj pro tvorbu definic a šablon pro subsystém COMEX. Pro správné fungování je třeba zajistit funkční šablony a dostupnost databáze a cílových složek webu (důležité je mít hlavní sídlo systému flexideo k dispozici. A to buď na některém z disků nebo v rámci místní sítě.

Import csv dat - nástroj pro snadné pořizování dat pomocí importu bez návaznosti na mapování přehledem. CSV data jsou mapována přímo souborem pomocí hodnot xds-id v hlavičkách sloupečků. Z jednoho csv souboru je možno importovat pouze data jednoho typu dokumentu, který se musí shodovat s nastaveními.

Export csv dat - nástroj pro snadné pořizování dat pomocí exportu z databáze. Export csv dat je buď komplexní dle DAD mapy nebo dílčí na základě portací tabulek intranetu. Export dle souboru DAD mapy slouží většinou pro následný „force import“. Export dle portů a parametrizace s možným vrtvením dat v souboru má formát volitelný.

Vložení příloh - nástroj pro připojení souborů jako příloh dokumentů flexideo. Na základě jmen souborů a nastavených identifikátorů se provede připárování a připojení souborů k dokumentům formou přílohy.

Export příloh z files - nástroj dle podmínky zapsané v syntaxi SQL dotazu pro klauzuli WHERE provede výstup všech příloh odpovídajících dokumentů a to kopírováním ze složky /files/... do složky cílové (tj. nezbytností je dostupnost složky files přes file-systém OS.

Doplňování csv dat - nástroj umožňuje přímo do csv dat přidat do sloupců určených pomocí hodnot xds-id v hlavičkách dohledané (připárované) hodnoty. V jednom csv souboru je možno doplňovat pouze data jednoho typu dokumentu dle nastavení úlohy. Klíčové sloupce v souboru musí být označeny 8-mi místnými číselnými kódy kolonek.

Přepočet dokumentů - dle zadaného dotazu vybere odpovídající instance zvoleného typu dokumentu a dle přepočtového plánu v roli uživatele provede přepočítání celého dokumentu - tj. všech prvků, kde není přepočet vypnutý. Jednotlivé postupy a hodnoty výpočtů je možné detailně protokolovat, ale velmi to snižuje rychlost výpočtů.

Redukce duplicit - pro zadaný typ dokumentu prověří položky v databázi a podle jednoho či více určených identifikátorů vybere případné duplicity. Podle nastavení pak provede vyházením duplicit do koše krom první či poslední položky. Veškeré další návazné typy dokumentů převede na jednu ponechanou položku.

Hledání id v nastaveních - hledáček určitého identifikátoru, číselného nebo alfanumerického, v rámci xml souborů nastavení uložených v databázi.


Pracovní složky a nastavení programu

Program pro obsluhu nástrojů má svá nastavení ukládána do jediného hlavního souboru fxd-tools-settings.mxl. Jeden server může využívat více obslužných programů s různými nastaveními. Další strukutra ...

Jednotlivé nástroje a jejich nastavení projdeme podrobněji:


Odesílání požadavků

Tento základní nástroj slouží pro testovací nebo podpůrné odesílání XML požadavků na server flexideo a přijímání XML odpovědí. Jde o požadavky a odpovědi tvořící komunikační protokol klient/server sy...


Převzetí nastavení

Jak už bylo uvedeno v úvodu tato část nastavení umožňuje přenos intranetových i COMEX větví mezi tzv. klony aplikací kde jsou identické XDS značky.


Tvorba COMEXu

Tvorba COMEX nadstavby systému flexideo je kapitolou sama o sobě. Zde se podíváme na význam jednotlivých kolonek při zadání tvorby:


Import csv dat

Jedná se o univerzální nástroj pro import csv dat mapovaných pomocí hodnot xds-id přímo v csv souborech.


Export csv dat

Export csv dat je jeden z dalších nástrojů pro snadné pořizování dat pomocí exportu z databáze.


Vložení příloh

Při systematické práci s přílohami dokumentů flexideo bývá často užitečné připravit skenované či jiné soubory do přípravné složky a "odeslat" je pak hromadně jako přílohy k různým existujícím instanc...


Export příloh z files

Tento nástroj dle podmínky zapsané v syntaxi SQL dotazu pro klauzuli WHERE provede výstup všech příloh odpovídajících dokumentů a to kopírováním ze složky /files/... do složky cílové (tj. nezbytností...


Doplňování csv dat

Tento nástroj umožňuje přímo do csv dat přidat do sloupců určených pomocí hodnot xds-id v hlavičkách dohledané (připárované) hodnoty.


Přepočet dokumentů

Pomocí vlastnosti source, při nastavení mechanismu count je možné pro účely formuláře zavádět u kolonek jejich výpočet. V případě potřeby je i možné provést hromadný přepočet na vybraných instancích ...


Redukce duplicit

V databázi často není zbytí než povolit duplicity záznamů nenastavením vlastnosti unique u identifikačních prvků v definici dokumentu. Např. tak povolíte neunikátnost IČ v seznamu firem. Pak vám moho...


Hledání id v nastaveních

Pomocí nástroje pro vyhledávání můžete najít zadané id nebo jinou hodnotu, případně seznam hodnot, umístěných v databázi v soukromých, společných či veřejných nastaveních. Nástroj bývá užitečný napří...


Úprava table settings

Tento nástroj slouží pro úpravu table settings pomocí šablony vč. možnosti jejich odstranění. Úprava probíhá dle seznamu získaného z dotazu na dokument Tree item user/shared. Tyto dokumenty slouží ja...

Vedle nástrojů již existujících je hlavním významem možnost doprogramovávat nástroje vlastní. V další části ukážeme pro programátory pár vodítek, jak postupovat:


Tvorba vlastních nástrojů

Vedle kompilovaného programu se základními nástroji je k dipozici i nekompilovaná verze jako VB .NET framework pro doplnění dalších nástrojů vlastních, které mohou být naprosto specifické pro určitou...


Uživatelské rozhraníDADflexideo toolsSystém aktualizacíKe stažení