Ošetření vstupu dat


Zákaz kopírování hodnoty prvku disclonable

Vlastnost disclonable má prostou syntaxi true/false resp. yes/no. Není-li zadána, pak je předpokládáno nastavení false. Vlastnost zakazuje kopírování hodnoty prvku, je-li nastavena na hodnotu true, r...


Vlastnost place-holder place-holder

Nápovědný krátký text do prázdné kolonky, který by měl sloužit jako doplněk nápovědy (např. do ulice může být uvedeno »Národní 123«. Po aktivaci zmizí.


Vlastnost required-if required-if

Zadání podmíněné povinnosti prvku, tedy podmínky, za které je od užvatele vyžadováno vyplnění kolonky prvku. Tato vlastnost přetěžuje vlastnost »required«. Splnění podmínky je indikováno stejně jako ...


Podmíněná upravitelnost prvku edit-if

Zadání podmíněného schopnosti editace prvku či oblasti prvků dokumentu. Segment je možné ve formuláři měnit či zapisovat pouze při splnění podmínky (je-li definována).


Vlastní šablona segmentu custom-temp

Jméno šablony. Možnost nastavit pomocí vlastní xsl šablony prvku jiný vzhled v rámci formulářů, tisk. náhledů a přehledů.


Formulářový typ input

Složená vlastnost specifikující typ kolonky prvku použitý ve formuláři dokumentu. Dále pak upřesňuje některé jeho parametry.


f-type kompilace

Původní forma specifikacie pro formulářový typ kolonky prvku, který má být použit ve formuláři dokumentu, kde je prvek zařazen. Je stále k dispozici v komletované verzi XDS též dostupné v jednotlivýc...


Zadání počáteční hodnoty initial

Výchozí hodnota prvku při zadávání nových položek (dokumentů a opakovatelných segmentů).


Úplná změna políčka vlastní šablonou field-temp

Nastavení vlastního vzhledu či funkcionality pomocí vlastní xsl pojmenované šablony prvku či oblasti pro účely formuláře, tisku či přehledu nebo kombinace uvedených.


Vlastnost join-from

Alternativa k take-from umožňující (zejm. při definici rozhraní) u initial či lexicon vazeb sloučit několik prvků zdroje do jednoho prvku dokumentu, který bude službu využívat.


Propojená nabídka prvku linked-offer

Umožňuje výběr hodnoty či hodnot z jiné části dokumentu, která je opakovatelná formou roletky prvku, kde je tato vlastnost nastavena.


Výběr hodnoty z dodatečného seznamu lexicon

Umožňuje výběr hodnoty prvku ze seznamu definovaného na základě instancí podkladového typu dokumentu.


Specifikace masky pro zadání údajů mask

Pro prvky umožňuje nastavit vstupní masku pro použití ve formuláři. Zamezuje zadání a / nebo upravuje zadané hodnoty tak, aby splňovali jednotnou formu.


Prvek s generováním zprávy messenger

Nastavuje prvek jako iniciátora generování zprávy uživateli (instant messaging), jehož číslo je do prvku ukládáno.


Vlastnost merge merge

Při aktivaci (true / yes) dojde ke sloučení položek select/option v seznamech šablony dle based-on a tohoto místního seznamu.


Otevření formuláře opened

Specifikuje, zda má být oblast ve formuláři vždy zobrazena jako otevřená v rámci kontextu rodiče - tj. otevřená na dané větvi (oblasti či kmeni) dokumentu.


Vlastnost preserve

Říká, zda má být ochráněna případná původní, nenulová hodnota procesního uzlu, pokud je nastavena již v okamžiku otevření formuláře.


Možnost rychlé nabídky quick-offer

Nastavení roletky rychlé nabídky pro prvek ve formuláři a její specifikace (již zadané, zdrojové, časové omezení atd.).


Zadání vyžadování hodnoty required

Nastavení povinnosti zadávat tento údaj v rámci dokumentu. Nastevení true/yes = vyžadováno databází; mark = jen značka ve formuláři, ale pro db platí false;


Možnosti chování zdroje source-behaviour

Specifikace upřesňující chování a vlastnosti v případě nastavení zdroje segmentu.


Specifikace podmínky pro zdroj dat source-filter

Nastavuje omezení použitelných zdrojových instancí při jejich výběru ve formuláři dokumentu.


Výchozí upřesnění opakování starting-specification

Pro specifikační uzel nastavuje pravidlo předvybrání zdrojového opakování při výběru zdrojového dokumentu.

Přehled všech vlastností viz. zde.


Přehled definičních uzlů segmentůVlastnosti pro identifikaciVlastnosti určující strukturu databázeVlastnosti pro nastavení přístupuFormátování a zobrazeníOšetření vstupu datSpecifikace pohledových a pseudo dokumentůSpecifické parametry dokumentů