Vlastnosti určující strukturu databáze

V této podkapitole jsou uvedeny a popsány vlastnosti, které mají vliv na tvorbu databázové struktury. Přesnější popis tvorby databázové struktury na základě těchto vlastností a umístění segmentů s těmito vlastnostmi najdete ve třetí kapitole části B - Generování DAD. Zde se podíváme na syntaxi a možnosti jednotlivých vlastností a naznačíme, jaký mají pro tvorbu databáze význam.


Automatický identifikátor autoidentity

Možnost nastavit prvek jako automaticky generovaný číselník - číselnou řadu - pro nově ukládané položky (dokumenty a opakovatelné segmenty).


Datový typ data

Specifikace datového typu prvku, jež určuje druh dat ukládaných do databáze.


d-type kompilace

Původní specifikace datového typu kolonky určující druh dat ukládaných do databáze. Je stále k dispozici v komletované verzi XDS též dostupné v jednotlivých rolích.


Přímé nastavování některých vlastností do DAD dad-info

Zatímco aplikace se definuje pomocí XDS, server svou činnost určuje pomocí DAD, která jsou z XDS odvozována. V některých okrajových případech, jako je zejmnéna mapování nativních MS Exchange typů, kt...


Vyjmenování zdroje enumerate-source

Vynucení vyjmenování položek ze zdroje. Není-li nastaveno, přebírají se všechny potomky odkazovaného segmentu.


Vlastnost character

Charakteristika políčka, jeho obsahu, použitelnosti, možností výmazu apod.


Indexování podle prvku index

Volba určuje, zda se pro daný prvek má tvořit databázový index pro rychlejší dohledávání položek. Významné u identifikačních údajů (prvků) dokumentu.


Dědění struktury služby inherit-structure

Nastavuje převzetí struktury služby ve chvíli, kdy služba sama odkazuje do dokumentu na segment jež sám služby využívá.


Opakovatelnost repetition

Vlastnost zapíná či vypíná opakovatelnost segmentu ve struktuře dokumentu a nastavuje další související vlastnosti. Opakovatelnost je klíčová pro strukturu databázových tabulek dokumentu.


Určení zdroje dat source

Nastavení zdroje prvku či oblasti dokumentu. Klíčová vlastnost pro strukturu dokumentu a jeho databázového modelu.


Stejný zdroj pro segmenty v různých větvích source-key

Nastavuje provázanost jednoho uzlu na klíč jiného uzlu. Platné pro zdroje typu lexicon, initial a foreign. Nastavení odkazu vzniká napojený výběr na odkazovaný výběrový uzel.


Mapování služby na dokument take-from

Odkaz segmentu služby dokumentu do těla dokumentu, který je klíčový pro zdrojové propojení segmentů dokumentů.


Zajištění jedinečnosti hodnoty unique

Nastavuje jedinečnost hodnoty prvku v rámci všech instancí. U opakovatelných segmentů jde o jedinečnost nejen v rámci opakování, ale v rámci všech instancí daného prvku v evidenci (tabulce databáze).

Přehled všech vlastností viz. zde.


Přehled definičních uzlů segmentůVlastnosti pro identifikaciVlastnosti určující strukturu databázeVlastnosti pro nastavení přístupuFormátování a zobrazeníOšetření vstupu datSpecifikace pohledových a pseudo dokumentůSpecifické parametry dokumentů