Koncept concept

Možnost bližšího uspořádání více kolonek prvků na řádcích formuláře. Standardně je každá kolonka na samostatném řádku.

syntax
block | inline | left-break | right-break

Koncept určuje základní rozvržení oblasti nebo prvku. Tato vlastnost může obsahovat jednu z hodnot:

block

inline

left-break

right-break

Vlastnost koncept určuje, jak budou rozloženy prvky a texty v jednotlivých oblastech dokumentu. Jedná se o to, zda segment na formuláři bude sám na řádku (block) nebo zda může být umístěn na řádek spolu s jiným předchozím či následným segmentem, který má tentýž koncept (inline). Na obrázku je schematicky uvedný příklad kolonek prvků a jejich umístění, kde je patrné, že pokud chceme dát dva prvky vedle sebe, nastavíme jim oběma vlastnost inline (výchozí je block, ostatní tedy nastaveovat nemusíme). výchozí je block, ostatní tedy nastaveovat nemusíme). Nastavení leftbreak a rightbreak jsou polovičním nastavením na hodnotu block. Využívají se v případech, kdy chceme začít na začátku řádku a pokračovat na tom samém (leftbreak) nebo naopak pokračovat na tom samém řádku a pak jej ukončit (rightbreak).

Vlastnost concept se může jako atribut použít i na segment text.

Oblast jako celek má vždy nastavení block a obsah její vlastnosti concept se používá jako výchozí pro její dětské prvky. Tím je řečeno, že před a za každou oblastí dokumentu existuje zalomení řádku. Tato skutečnost návrháře záměrně nutí sestavovat takové struktury formuláře pro zavádění dokumentu, které zachovávají přehlednost stromové struktury. To však neznamená omezení výstupních formátování jednotlivých dokumentů, kde máme možnost každému segmentu přesně přiřadit individuálně vlastní styl zobrazení vč. abs. polohování, skrývání popisků, tvorby složitějších tabulek apod. Tabulku ve formuláři vytvořit můžeme rovněž, musí být však v rámci jedné oblasti.


Tabulka ve formuláři dokumentu

Realizace tabulky probíhá tak, že oblast nastavíme pomocí vlastnosti repeat jako opakovatelnou a její vlastnost concept nastavíme na inline. Při této kombinaci vlastností se v dokumentu automaticky vytváří i hlavička tabulky, kam přecházejí štítky potomků. Takováto oblast však nikdy nemůže obsahovat jiné podoblasti - musí obsahovat jen prvky, které budou tvořit buňky jednoho řádku tabulky.

Existuje však ještě transparentnější způsob pro dosažení tabulkové oblasti a to ve vlastnosti repeat-behaviour, kde existuje část s názvem table-face, jejímž nastavením na true je tabulkové uspořádání zajištěno (dlužno ale dodat, že replikátor vzhledu dosahuje opět nastavením vlastnosti koncept opakovatelné oblasti).


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost concept je možné uvést u následujících uzlů:

ElementDef - šablona prvku (kmenová definice) - jako parametr;

AreaDef - šablona oblasti (kmenová definice) - jako parametr;

action - odkaz na spustitelnou akci (substruktura definice);

element - prvek (segment uvnitř definice);

area - oblast (segment uvnitř definice);

text - statický text (substruktura definice);


Vlastnost concept

Možnost bližšího uspořádání více kolonek prvků na řádcích formuláře. Standardně je každá kolonka na samostatném řádku.

syntax
block | inline | left-break | right-break

Vlastnost form-tab form-tabVlastnost label-by label-byPodmíněnost zobrazení segmentu appear-ifKoncept conceptVlastnost layout layoutOvlivnění šířky hlavičky tabulkové oblasti head-width-inflZměna pořadí orderFormátování segmentu styleFormátování popisku style-of-labelFormátování kolonky style-of-fieldVolba přepínače oblasti switch-by-elementVěcné označení typicalVlastnost view-ofVlastnost view-of-filter view-of-filter