Vlastnosti pro identifikaci

Každý segment a většina substruktur musí být v dedinici jednoznačně identifikovatelný a to jak na straně počítače, tak i na straně uživatele. Počítači stačí jednoznačný identifikátor name. Pro uživatele je to pak odpovídající štítek, upřesňující popis a ikona pro snadnější a přehlednější orientaci. Identifikátor přitom nemusí být vždy v definici zapsán přímo. Může být převzat pomocí odkazu na šablonu segmentu (viz. vlastnost based-on).

Vedle zmíněného identifikátoru name slouží počítači i zkratka tohoto identifikátoru - short. Tato zkratka je určena pro sestavování kratších názvů v databázi, kde jména mají omezenou délku. Není však rozhodně nutné zadávat všechny níže uvedené identifikátory. Replikátor je schopen je logickou cestou ze zbývajících vlastností doplnit. Můžeme tak například jen uvést popisek label a příp. vysvětlující popis descr. Identifikátor name se doplní dle popisku a zkratka short zase podle tohoto identifikátoru. Ikona se u prvků v závislosti na datovém typu generuje sama, u jiných segmentů má nastavenu výchozí hodnotu podobně jako celá řada jiných vlastností. Tyto výchozí hodnoty je možné měnit v nastavení aplikace.


Vlastnost code

Dvojznakový kód jazyka, pro který je substruktura lang vložena (dle zkratek ISO-639), např. cs, en apod.


Popisek label

Určuje název (štítek), který se objevuje u definovaného segmentu


Jméno name

Jednoznačně identifikuje daný segment na dané větvi ve struktuře dokumentu či oblasti, případně identifikuje definici segmentu v celém XDS.


Zkratka short

Určuje zkratkové jméno používané při rozkládání do tabulek.


Odkaz na šablonu based-on

Odkaz na obecnou definici šablony segmentu v případě, že segment má své výchozí vlastnosti převzít z šablony.


Komentář comment

Pracovní komentář segmentu pro účely popisu defince. Nezobrazuje se finálnímu uživateli.


Text obsahu content

Vlastnost pro vkládání textového obsahu statických textů dokumentu a dalších textových výplní pro formuláře a náhledy.


Popis descr

Popis segmentu či definice pro účely zobrazení uživateli.


Vyřazení segmentu či struktury discarted

Nastavením této vlastnosti na hodnotu true vyřazujete daný uzel struktury či segmentu z definice. Tj. uzel zůstává nezměněn, jen není pro účely aplikace brán v úvahu, je ignorován (funguje pod...


Jméno souboru file-name

Jméno XML souboru XML akce, kam má být kompilována a připravena (uváděné bez přípony cax, jež je doplněna kompilací)


Vlastnost functionality

Možnost omezit dostupnost dokumenu v nabídce na určitou jednu funkcionalitu.


Ikona icon

Ikona segmentu, pro jeho snadnější rozpoznání. U segmentů typu prvek je při neuvedení automaticky doplněna dle typu a kolonky.


Ikona zdroje icon-as-foreign

Ikona definice dokumentu, která je použita v případě využití dokumentu jako zdrojového (foreign / initial) a to jako ikona oblasti, pokud je tato funkcionalita v init nastaveních dané aplikace u obla...


Označení služby dokumentu jako rozhraní interface

Vlastnost kmenového uzlu služby dokumentu, která říká zda se jedná o službu popisující rozhraní, jež může být společné strukturou a účelem více dokumentům pro vyhledávání a další možnosti.


Popisek label-for-table

Určuje název (štítek) prvku spec. pro hlavičku tabulky (přehledu). Použito v případech, kdy ten běžný, formulářový není pro tabulku vhodný.


Vlastnost label-overload

Pro dokumenty, kde štítek musí korespondovat se systémovým názvem (name) je možné použít label-overload pro změnu názvu dokumentu pro uživatelské rozhraní.


Identifikace vlastnosti uživatele mapp-to-user

Pouze pro dokument, jež je registrem uživatelů. Mapuje vlastnosti uživatele pomocí klíčových slov na vybrané prvky dokumentu jež je typově nastaven jako registr uživatelů.

Přehled všech vlastností viz. zde.


Přehled definičních uzlů segmentůVlastnosti pro identifikaciVlastnosti určující strukturu databázeVlastnosti pro nastavení přístupuFormátování a zobrazeníOšetření vstupu datSpecifikace pohledových a pseudo dokumentůSpecifické parametry dokumentů