Substruktury mapování na externí aplikace

Dle principů mapování je základem každé mapy kmenová struktura mapp-to-app uváděná u interních typů dokumentů. Pokud je mapovací struktura součástí některé šablony prvku či oblasti, je třeba uvést substrukturu mapp-to-app uvést i tam. Jde skutečně o substrukturu, neboť sama o sobě má řadu vlastností a dokonce i dalších substruktur.


Výchozí substruktury pro mapování na externí aplikace.


Identifikace mapované aplikace application

Obsahuje název aplikace, která má být mapována. Jde výhradně o vlastnost struktury mapp-to-app. Název aplikace je systémový název pro určitou aplikaci zvolený v aplik. nastavení kompletace XDS...


Vlastnost autocomplete

Volba


Možnost rozšířit mapováním obecnou oblast custom-x-common

Zapíná změnu šablony x-common (obecné oblasti každého dokumentu) dle použitého účelu aplikačního typu. Při nastavení true/yes se účel (purpose) přidá za název hledaného souboru s šablonou běžného x-c...


Identifikace typu dat mapované aplikace document

Obsahuje název typu (XML uzlu) dat, která jsou mapována. Jde o vlastnost struktury mapp-to-app a také její substruktury pack. Název dokumentu je dán popisem typu dat v XML schematu tohoto typu...


Metoda pro vstup dat input-method

Vstupní metoda umožňuje upřesnit manipulaci s uzly a jejich hodnotami při importu dat do systému flexideo. S její pomocí můžeme například řetězcově obsahy spojit či sečíst / odečíst hodnoty, a...


Metoda pro výstup dat output-method

Výstupní metoda umožňuje upřesnit manipulaci s uzly a jejich hodnotami při exportu dat ze systému flexideo. S její pomocí můžeme například řetězcově obsahy spojit či sečíst / odečíst hodnoty, ...


Jednoznačné jméno (účel) mapy purpose

Každý mapovací kmen mapp-to-app má tři povinné specifikační vlastnosti. Vedle vlastnosti document a application je to ještě vlastnost purpose, která vedle toho, že by měla zkratkovitě vystihov...


Volba pro zahrnování kmenového uzlu root-area

Odkaz na oblast interní struktury dokumenu. Pokud je odkaz uveden, tvoří odkazovaná oblast kmen dané mapy. Není-li uveden, je kmenem automaticky uzel dokumentu.


Společné vlastnosti pro různé mapovací substruktury


Podmínka pro vstup dat input-on

Vstupní podmínka umožňuje omezit instance určené pro import za pomoci zadání logického výrazu. Je použitelná v celé řadě mapovacích struktur. Odkazy je však možné směrovat pouze na dokumenty, ...


Nastavení vstupních parametrů input-params

Umožňuje vložit jeden nebo více parametrů pro mapování vstupních dat.


Použitelnost mapování pro určitý režim mode

Složená vlastnost pro nastavení použitelnosti dané mapovací struktury jen pro určitý režim nebo režimy.


Obalování dat


Specifikace obalu pack

Substruktura pack slouží pro nastavení standardního uzlu či uzlů obalu mapovaných dat pro jejich vstupní identifikaci a/nebo výstupní sestavování.


Párování externích instancí na interní pair-according-to

Solitérní výraz pro připárování externích instancí na interní při vstupním procesu dat, čímž je umožněn přechod z režimu insert na update.


Podmínka pro výstup dat input-on

Výstupní podmínka umožňuje omezit instance určené pro výstup za pomoci zadání logického výrazu. Je použitelná v celé řadě mapovacích struktur. Odkazy je však možné směrovat pouze na dokumenty,...


Nastavení výstupních parametrů output-params

Umožňuje vložit jeden nebo více parametrů pro mapování výstupních dat.


Specifické vlastnosti pro join-mapp


Výběr připojovaných vstupních dat join-input-where

Přiřazovací výraz podmínky pro výběr dat k připojované struktuře pro účely XML vstupu. Vybírá připojovanou instanci či instance.


Výběr připojovaných výstupních dat join-output-where

Přiřazovací výraz podmínky pro výběr dat k připojované struktuře pro účely XML výstupu.


Propojování map


Připojování jiných map join-mapp

Substruktura join-mapp slouží pro připojování jiných map, což umožňujě rozpad jednoho typu dokumentu do více typů dokumentů na výstupu či naopak. V podstatě jde o slučování či rozdělování mezi...


Specifické vlastnosti pro mapp-to


Základní mapovací odkaz pro segmenty ref

Odkaz na aplikaci, typ dokumentu nebo účel spojený s odkazem na konkrétní segment formou zdrojové syntaxe. Jde o klíčovou vlastnost mapovacích substruktur mapp-to .


Specifické vlastnosti pro pack


Instanční specifikace uzlu v obalu multi-node-ref

Odkaz na uzel, který je považován v obalu za reprezentanta jedné instance (opakování). Není-li uveden, je tímto nositelem přímo kmenový uzel určený v mapp-to-app/document.


Určení rodičovského uzlu obalu parent-node-ref

Uzel, který je rodičem jedé či všech instancí typu určených v mapp-to-app/document.


Další pomocné mapovací substruktury


Nastavení nemapovaných údajů unmapped

V mapovacím kmenu mapp-to-app je možné vedle definice mapy pro navázání substruktur mapp-to nastavit také naplňování prvků, které mapovány nebudou buď vůbec, nebo jen v některých případech. Po...


Identifikace jmenného prostoru uri

Vlastnost uri obsahuje webový odkaz jako jednoznačný globální identifikátor použitého jmenného prostoru pro účely externího typu dokumentu (Uniform Resource Identificator). V rámci XDS definic...


Specifikace jmenných prostorů xml-ns

Substruktura xml-ns slouží pro vyjmenování a identifikaci použitých jmenných prostorů vč. přiřazení jejich zkratek - prefixů (kvalifikace externích uzlů).


Specifické substruktury dokumentůKmenové substruktury různých definicSubstruktury mapování na externí aplikaceDalší substruktury definicVlastnosti, které lze u substruktur uvádět