Nastavení nemapovaných údajů unmapped

V mapovacím kmenu mapp-to-app je možné vedle definice mapy pro navázání substruktur mapp-to nastavit také naplňování prvků, které mapovány nebudou buď vůbec, nebo jen v některých případech. Pokud je třeba takový prvek nepostižený žádnou mapou i tak naplňovat, je třeba pro něj do kmene mapy zavést substrukturu unmapped. Podobně jako substruktura segmentu, má i unmapped základní odkaz ref, který určuje základní odkaz. Základní syntaxe pak vypadá takto:

<unmapped ref="[::]{reference}"/>

Všimněte si, že na rozdíl od substruktury mapp-to není prováděno žádné zadání aplikace / dokumentu / učelu a dvojtečky - unmapped je totiž vždy uváděno u jedné konkrétní mapy. Dvojtečky navíc nejsou povinné. Znamená to jediné - unmapped může odkazovat do interního typu, kde je uveden a to pro účely importu dat. Pokud tedy pro účely importu chceme nějaký prvek naplňovat, uvedeme unmapped s interním absolutním odkazem bez dvojteček. Pokud jde naopak o naplňování prvku externího při datovém výstupu, jsou dvojtečky uvedeny jako signál toho, že naplňujeme externí typ při exportu dat.

Klíčovou vlastností substruktury unmapped je initial určená pro zápis hodnoty použité při nenamapování segmentu. Tato hodnota je pak do vstupní nebo výstupní struktury (dle odkazu v ref) dávky zapsána vždy, není-li použito žádného mapování. To jest nen-li žádné mapování definováno nebo momentálně žádné mapování neodpovídá stanoveným podmínkám. Samozřejmě unmapped má také možnost nastavení podmínky vložení zapsané hodnoty a je tak možné, při správném nastavení podmínek ...-on, vzájemné doplňování map a výchozích hodnot dle unmapped. Pokud podmínkám odpovídá mapa i nenamapovaná hodnota, pak má mapa samozřejmě přednost, neboť unmapped má primárně za cíl pokrývat nenamapované hodnoty.

Nastavitelné vlastnosti uzlu unmapped

Substrukturu unmapped je možné specifikovat následujícími vlastnostmi:

comment - Pracovní komentář segmentu pro účely popisu defince. Nezobrazuje se finálnímu uživateli.;

discarted - Pomůcka VYŘAZENÍ (tj. "odpoznámkování" v kódu definice). Je-li uzel označen touto vlas ...

initial - Výchozí hodnota prvku při zadávání nových položek (dokumentů a opakovatelných segmentů). ...

input-on - Nepovinná vlastnost. Stanovuje podmínku, při které je segment z externího XML načítán.;

output-on - Nepovinná vlastnost. Stanovuje podmínku, při které je segment exportován do externího ...

ref - Odkaz na aplikaci, typ dokumentu a případně i konkrétní segment formou zdrojové syntaxe.;

release-level - Specifikace bezpečnostní úrovně, která již danou substrukturu pro určitý okruh uži ...

release-section - Specifikace oddělení a bezpečnostní úrovně pro tato oddělení, kde se již daná su ...

secrecy-lev - Specifikace bezpečnostní úrovně, která je zapotřebí pro zpřístupnění segmentu určité ...

section - Specifikace oddělení a bezpečnostní úrovně pro tato oddělení, která jsou zapotřebí pro z ...