Organizace aplikace v intranetu

Po replikaci je spuštěna nebo aktivována serverová instance, protože pro další fázi tvorby aplikace je již zapotřebí účasti serveru. Pomocí rozhraní intranetu se tvoří struktura finální aplikace pomocí složek, přehledů, akcí a procesů:

Replikátor dle definované struktury dokumentů vytvoří nástroje pro přípravu přehledů. Přehledy jsou jedním ze tří základních stavebních bloků cílové aplikace. Slouží k sestavování podkladů pro tabulky, grafy a další formy zobrazení dat.

Zároveň takto sestavovaná data mohou být použita jako vstupní sady pro akce na pozadí. Akce, jakožto další ze tří základních stavebních bloků, spolu s přehledy jsou stavěny nad strukturou dokumentů a jejich obsah je ukládán do XML nastavení.

Akce a přehledy mohou být organizovány dle svého umístění v intranetovém stromu do složek a nebo mohou být sestavovány do funkčních bloků - procesů. Složky ani přehledy nevyžadují ke své existenci detailnější natavení. Jejich existence v systému je dána pouze pomocí tzv. x-items.


x-items, XML nastavení a další

Každá aplikace je tedy organizována jednak do dvou základních oblastí:

soukromé - oblast pro složky, přehledy a akce vytvořené a dostupné pouze v intranetu a pouze uživatel, který si je v oblasti vytvořil; Jejich primárním účelem je správa a kontrola add-hoc dat a jejich stavů v aplikaci, přp. k okrajovým činnostem administrace;

společné, veřejné - jde o sdílené položky v rámci celé aplikace, mohou být sice filtrovány dle rolí, funkcionalit a příp. dalších podmínek, ale z podstaty věci je jejich účel sdílet různé nástroje mezi více uživateli a to nejen v intranetu, ale také v COMEX vrstvě;

Ve společné či veřejné oblasti je možné oproti soukromé vytvářet komplexnější funkční sestavy tabulek a akcí do procesů.

Zákadem všech jmenovaných druhů položek, tedy

přehledů,

akcí,

složek a

přehledů

je záznam v databázi. Tento záznam má podobu x-item - systémového dokumentu. Přesněji řečeno jde o dva typy x-item, protože položky v soukromé a sdílené sekci jsou ukládány do oddělených typů:

x_item_user - položky v sekci soukromé, jsou filtrovány výhradně na svého autora;

x_item_shared - položky pro společnou a veřejnou sekci, sdílené dle implementovaných pravidel;

Obě evidence mají svou číselnou řadu ID, která jednoznačně určují každou položku v aplikačním stromu většinou 4 číselným id (typu integer).

Základní vlastnosti x-item:

Název a popis - základní štítek položky ve stromu aplikace,

Druh - určuje, zda položka reprezentuje složku, přehled, akci nebo proces; Existují i další pomocné položky, jako jsou záložky a virtuální položky, budou popsány později);

Rodič - foreign vazba na rodičovský x-item ve stromové struktuře aplikace, neuvedení znamená, že jde o kmenovou položku v oblasti;

Hlavička tabulky - pro přehledy a akce především výchozí dokumentový typ, typ tabulky (single, parent, child - pro přehledy a akce skládané z více x-items jako pomocných);

Přístupy - pravidla pro přístupy ve společné a veřejné oblasti, zejm. dle rolí a funkcionalit;

Další nastavení dle povahy x-item, zejm. systémová nastavení tzv. virtuálních položek;


Schema nastavení přehledu

Zatímco složky a procesy slouží jako obal pro další položky, přehledy (a akce) mají svůj vlastní obsah - XML nastavení a případné šablony a další nastavení.

Z výchozích XML nastavení se generují SQL dotaz(y) na data a způsoby jejich formátování do šablon. První je ukládán do databáze (pro COMEX samostatně, pro intranet spolu s výchozími nastaveními), šablony pro zobrazení se generují do samostatných souborů (pro COMEX) nebo jsou součástí jednotného formátovacího souboru a skládají se pro intranet dynamicky.


Schema nastavení akcí

Přehledy jsou výchozí i pro tvorbu akcí, akce jsou vlastně takovým rozšířením settingů přehledů. Přehledy v akcích jsou často využívány v samotných akcích, ale nemusí to tak být. Nicméně akce mají stejný princip ukládání vlastního obsahu - XML nastavení, jen se liší tím, že definice akce je určující i pro další krok přípravy akcí - tvorby release dané akce.

Z výchozích XML nastavení se generují SQL dotaz(y) pouze pokud jsou potřeba pro akci. Přehled může a nemusí být použit jako přehled nebo může být použit jako přehled jen v intranetu, ale po odeslání může být použit i na COMEX jako samostatný, na akci nezávislý přehled. Jde čistě o účelnost a příhdonost takového použití. Akce však především ještě dalším úkonem, který se nazývá release akce tvoří tzv. build akce ve složkce akce na serveru. Tento build pak slouží k provozování akce jako služby serveru. Součástí takového buildu jsou jednak krokovací instrukce hlavních fází a substepů akce a pak také šablony pro zpracování dat a obsluhu kontrol a zpracování chyb.

Bližší popis fungování akcí najdete v popisu akcí jako služeb v sekci server.


Složky

Pomocným stavebním blokem vedle dokumentů, přehledů a akcí jsou také složky. Podobně jako přehledy jsou určeny registrací v x_item, ale nemají v databázi své XML settings.


Princip XML nastavení

Systém flexideo vyžaduje z principu své flexibility ukládat velké objemy nastavení. Tato nastavení jsou ukládány jako celistvé bloky validních XML dat pomocí požadavků pro xml nastavení.


Další k intranetu

Intranet je v systému flexideo hlavním a výchozím uživatelským rozhraním a také výchozím rozhraním pro administraci a organizaci systému. Intranet pro práci se systémem nabízí velkou škálu nástrojů p...


Jak vznikají flexideo aplikace?Základní stavební bloky platformy flexideoCo všechno řeší replikace?Organizace aplikace v intranetuJak jsou řešena přístupová práva?Práce se soubory, složky, x-itemsInstance aplikace, klony, příbuzní