Vlastnost

Vlastnost je údaj vztažený k nějakému segmentu nebo jeho šabloně, který jej specifikuje nebo upřesňuje jeho funkci či vztah k ostatním segmentům. Druhou možností, kde se mohou vlastnosti vyskytovat, jsou substruktury V celé definici je výběr z více než padesáti různých vlastností. Existence vlastnosti jako údaje není samostatná a je vždy podmíněna existencí segmentu nebo jeho šablony. Říkáme-li tedy, že segmenty mají určité vlastnosti, pak tím míníme údaje připojené k daným segmentům v XDS.