Identifikace vlastnosti uživatele mapp-to-user

Pouze pro dokument, jež je registrem uživatelů. Mapuje vlastnosti uživatele pomocí klíčových slov na vybrané prvky dokumentu jež je typově nastaven jako registr uživatelů.

syntax
userid - varc | role - numb | displayname - varc | email - varc | sync - bool | p_admin - bool | p_db - bool | p_stat - bool | p_guest - bool | p_import - bool | p_export - bool | p_unlock - bool | p_live - bool | p_manage - bool | p_power - bool | p_publoads - bool | p_pubsaves - bool

Dokument, jež je registrem uživatelů může mít dle potřeby ještě celou řadu dalších segmentů, které mapovány nejsou. Je však třeba, aby základní datový typ určený klíčovým slovem ve vlastnosti data se v mapovaném prvku shodoval se základním typem mapované vlastnosti.

Mapovatelné údaje jsou dle účelu využití děleny do třech oblastí. U každé oblasti je uveden výčet mapovacích klíčových slov, v závorce pak jejich základní datový typ, který musí mapovaný prvek splňovat a pak je uveden popis účelu takto namapované kolonky v systému flexideo.


A) Identifikační údaje

Základem jsou povinné údaje sloužící pro základní identifikaci a přístup uživatele do systému. Jde o následující klíčová slova:

userid - (varc) přihlašovací jméno uživatele do systému flexideo (login) sloužící pro identifikaci při vstupu; jde o klíčovou vlastnost a při jejím neuvedení v určité instanci není tato chápána jako záznam o uživateli (více viz. registr uživatelů);

role - (numb) číslo role, která je uživateli přidělena, a která určuje rozsah jeho přístupových oprávnění;

displayname - (varc) zobrazované plné jméno uživatele s diakritikou a příp. i tituly apod.

password - (varc) přístupové heslo uživatele sloužící pro ověření přístupu při přihlašování

folder - (varc) výchozí složka uživatele, nejde o odkaz v intranetu, ale o výchozí složku, odkud se má načíst úvodní stránka po přihlášení; u běžných intranetových uživatelů je složka prázdná, zatímco pro uživatele extranetu je uvedena ta, kde je uloženo sídlo extranetu (to je podsložkou sídla intranetového); Tento údaj jako jediný identifikační není povinný;


B) Kontaktní údaje

Kontaktní údaje nejsou povinné, ale bývá dobré, alespoň některé v systému flexideo mít definovány neboť mohou dobře sloužit např. pro sestavování automatických podpisů, patiček apod. Jde o následující klíčová slova:

email - (varc) jedna hlavní e-mailová adresa

phone - (varc) jedno nebo více telefonních čísel, záleží na způsobu využití kolonky v systému flexideo

mobile - (varc) jedno nebo více mobilních telefonních čísel, záleží na způsobu využití kolonky v systému flexideo

address - (varc/text) pole pro zadání (většinou pracovní) kontaktní adresy pro kamenou poštu;

division - (numb) číslo pro účely třídění uživatelů na divize či oddělení;

team - (varc) název týmu či oddělení, ve kterém je uživatel zařazen jako pracovník (člen týmu/skupiny);

function - (varc) pracovní / formální funkce daného uživatele jako člena týmu / skupiny;

assistant - (varc) kontakt na asistenta či zasupujícího spolupracovníka v libovolné podobě;

notes - (varc/text) poznámky či jiné specifické údaje k uživateli;

Obsah a význam jednotlivých údajů v dokumentu uživatele, které jsou mapovány jako kontaktní údaje, závisí na konkrétním způsobu využití v dané aplikaci systému flexideo. Výjimku tvoří pouze první položka e-mail, která by měla být mapována vždy a měla by obsahovat právě jednu kontaktní e-mailovou adresu v platném syntaktickém zápisu pro automatizované využití.


C) Nastavení

Nastavení uživatele, formálně vzato, nejsou rovněž povinně mapované údaje, ale prakticky vzato se bez řady z nich v práci se systémem flexideo neobejdete. Jde o následující klíčová slova:

lang - (char) nastavení jazyka používaného uživatelem; tato zkratka pak řídí jazyk, v jakém s uživatelem komunikují uživatelské programy; měly by být využívány zkratky jako např. cs, en apod.; tyto zkratky jsou pak dosazovány do cesty k jazykovému souboru při jeho načítání s podsložky lang webového sídla systému flexideo;

sync - (bool) volba u uživatele aktivuje průběžnou synchronizaci s poštovní schránkou a případně i jinými složkami (více viz. nastavení parametrů app-type v definici některých dokumentů);

adduser - (varc) v případě zatržení volby sync je zapotřebí i tento údaj, který udává uživatelské přihlašovací jméno do schránky;

half_sync - (bool) jako doplňěk volby sync je možné použít i tuto volbu, která při zatržení zajistí, že budou synchronizovány jen položky odchozí pošty generované systémem flexideo a to ze schránky určené vlastností adduser; bývá využito v případech, kdy jméno jedna konkrétní hodnota (jméno) adduser bývá vužito více než jedním uživatelem systému flexideo a docházelo by tak ke konfliktu příchozí pošty či jiné obousměrné synchronizace; volba tak zajistí možnost bezproblémového odesílání z anonymních schránek, kterými bývají jména jako (recepce, info, helpdesk apod.);

full_sync - (bool) v případě zatržení volby sync a poloviční synchronizaci buď vynucené více jmény nebo dané volbou half_sync (viz. vysvětlení u předchozí volby half_sync), může být u jednoho z uživatelů používajících společné jméno v adduser zatržena volba pro plnou (obousměrnou) synchronizaci tak, aby tento uživatel měl přístup i k příchozím a jiným položkám z dané - většinou anonymní - schránky; při zatržení full_sync u více než jednoho uživatele ve skupině sdílející jedno jméno adduser bude obousměrná synchronizace vypnuta u všech v této skupině;

sms_auth - (char) zapíná SMS autentifikaci pro daného uživatele, pokud je nastavena na hodnotu y (yes); hodnota p (public) vyvolává SMS autentifikaci při přihlašování daného uživatele pouze v případě, že se připojuje z veřejné sítě; n (no) a všechny ostatní hodnoty vč. NULL či nemapování znamenají úplné vynutí SMS autentifikace;

p_admin - (bool) volba indikuje administrátora, který zatržením této volby získává všechna práva a možnosti plynoucí z následujících voleb, které se již u administrátora tak nemusí zatrhávat;

p_db - (bool) umožňuje provádět změny v databázi, zejména úprava struktury dle nových DAD;

p_stat - (bool) zpřístupňuje uživateli údaje ze statistik činnosti serveru systému flexideo, získávané specifickým požadavkem na statistiky;

p_guest - (bool) uživatel s touto nastavenou volbou bude využíván pro anonymní připojení; jde o specifické potřeby či speciální potřeby konkrétní aplikace;

p_import - (bool) tato volba umožňuje uživateli na server podávat a provádět požavky na import specifickými požadavky pro import;

p_fimport - (bool) tato volba umožňuje uživateli na server podávat a provádět požavky na tzv. force-import pozastavujících chod serveru (viz. požadavek do-force-import);

p_export - (bool) tato volba umožňuje uživateli na server podávat a provádět požavky na export specifickými požadavky pro export;

p_unlock - (bool) umožňuje uživateli odesílat požadavky na admin-unlock, což jsou specifické zásahy v případě obecných zámků a zámků XML entit ukládaných serverem;

p_live - (bool) umožňuje uživateli využívat obecnou či speciální aplikační utilitu pro příjem zpráv ze serveru a provádění následných úkonů (tzv. addOn frame-work);

p_manage - (bool) umožňuje uživateli řídit (zejm. zastavovat a spouštět) server systému flexideo;

p_power - (bool) stanovuje uživatele jako dobře znalého aplikační problematiky a umožňuje mu ukládat společná nastavení (entity corporate-table), která jsou podkladem pro sdílený intranet systému flexideo;

p_publoads - (bool) dává uživateli oprávnění načítat soubory pomocí požadavku load-files z virt. složek, které nejsou nastaveny jako uživatelské (user-saves="true");

p_pubsaves - (bool) dává uživateli oprávnění ukládat soubory pomocí požadavků save-file a save-files do virt. složek, které nejsou nastaveny jako uživatelské (nemají user-saves="true");

p_efiles - (bool) se jedná o povolení připojovat přílohy externě pomocí atributu source="-..." uvedeného v ukládaném dokumentu u odkazů file/image + přílohy;

p_dorequest - (bool) povoluje odložené požadavky, uživatel s tímto oprávněním může podat jakýkoli požadavek s odložením jeho provedení (do-request); neopravňuje k opakování akce;

p_doaction - (bool) povoluje uživateli spouštění SOAP akcí s odložením, jež se provádí specifickým požadavkem(do-action) prostřednictvím běžného (solve) protokolu serveru - nemá tedy vliv na spouštění akcí prostřednictvím SOAP protokolu (dostunost soap akcí je řízena individuálně u každé akce); neopravňuje k opakování akce;

p_repeat - (bool) povoluje opakování odloženého spuštění SOAP akce či odloženého požadavku;


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost mapp-to-user je možné uvést u následujících uzlů:

ElementDef - šablona prvku (kmenová definice) - jako parametr;

element - prvek (segment uvnitř definice);

area - oblast (segment uvnitř definice);


Vlastnost mapp-to-user

Pouze pro dokument, jež je registrem uživatelů. Mapuje vlastnsti uživatele pomocí klíčových slov na prvky (výjimečně i klíč oblasti) dokumentu jež je typově nastaven jako registr uživatelů.

syntax
userid - varc | role - numb | displayname - varc | lang | email - varc | mail_profile - nkey | sync - bool | add_user - varc | full_sync - bool | half_sync - bool | sms_auth - char(1) | p_... - bool

Vlastnost codePopisek labelJméno nameZkratka shortOdkaz na šablonu based-onKomentář commentText obsahu contentPopis descrVyřazení segmentu či struktury discartedJméno souboru file-nameVlastnost functionalityIkona iconIkona zdroje icon-as-foreignOznačení služby dokumentu jako rozhraní interfacePopisek label-for-tableVlastnost label-overloadIdentifikace vlastnosti uživatele mapp-to-user