Jazyková nastavení lang

Struktura lang nabízí možnost prezentace určitého segmentu v jiném, než výchozím jazyce pro jinak hovořící uživatele. Struktura lang vložením do segmentu modifikuje některé jeho vlastnosti pro identifikaci tak, aby formuláře, tiskové náhledy apod. prezentovaly data ve srozumitelné formě uživatelům, kteří nepoužívají výchozí jazyk.

Je-li struktura pro jazykové mutace připojena k segmentu, může modifikovat následující identifikační vlastnosti segmentu:

- uživatelský název / štítek segmentu;

- uživatelský popis obsahu či významu segmentu;

- pracovní komentáře k definici segmentu;

Uvedené vlastnosti jsou zároveň možné vlastnosti substruktury lang a jsou-li u ní uvedeny pak je tatáž vlastnost uvedená u segmentu pro výchozí jazyk překryta vlastností v substruktuře a to pro účely jazyka, jehož zkratkový název je uveden ve vlastnosti name substruktury lang. Vlastnost name tak u této substruktury plní poněkud odlišnou roli, ale platí pro ni stejná syntaktická pravidla jako pro name uváděné u segmentů.

Nastavitelné vlastnosti uzlu lang

Substrukturu lang je možné specifikovat následujícími vlastnostmi:

code - Dvojznakový kód jazyka, pro který je substruktura lang vložena (dle zkratek ISO-639), např. ...

comment - Pracovní komentář segmentu pro účely popisu defince. Nezobrazuje se finálnímu uživateli.;

content - Vlastní obsah, který má být v náhledech zobrazován;

descr - Popis segmentu či definice pro účely zobrazení uživateli.;

discarted - Pomůcka VYŘAZENÍ (tj. "odpoznámkování" v kódu definice). Je-li uzel označen touto vlas ...

input - Specifikuje typ kolonky prvku použitý ve formuláři dokumentu. Dále pak upřesňuje některé j ...

label - Určuje název (štítek), který se objevuje u definovaného segmentu;

label-for-table - Určuje název (štítek) prvku spec. pro hlavičku tabulky (přehledu). Použito v pří ...

message - Text hlášky zobrazované uživateli při nesplnění výrazu kontrolního pravidla v okamžiku e ...